Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาหลักการประกันวินาศภัย

1) คำว่า Sum Insured หมายถึง
ก) จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ข) จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด
ค) จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้
ง) ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

2) ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ หมายถึง
ก) ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการที่ทรัพ์สินนั้นคงสภาพอยู่ หรือถูกทำลายไป
ข) ผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการใข้ทรัพ์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่ หรือถูกทำลายไป
ค) ผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินนั้นๆเมื่อคงสภาพอยู่ หรือถูกทำลายไป
ง) ถูกทุกข้อ

3) ส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้มีอะไรบ้าง
ก) กรรมสิทธิ์
ข) สิทธิตามกฎหมาย
ค) ความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ง) ถูกทุกข้อ

4) ข้อใดมิใช่ผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย
ก) เจ้าของทรัพย์สิน
ข) เจ้าหนี้
ค) ลูกหนี้
ง) ผู้ครอบครอง

5) ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการชดเชยสินไหมทดแทน
ก) ต้องเป็นค่าเสียหาย ณ สถานที่และในเวลาที่เกิดภัยขึ้น
ข) ต้องไม่เกินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ค) ต้องเป็นความเสียหายจากบุคคลภายนอก
ง) ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันไว้

6) คำว่า Deductible หมายถึง
ก) จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่บริษัทต้องรับผิด
ข) จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง
ค) ส่วนลดเบี้ยประกัน
ง) ส่วนลดอุปกรณ์ดับเพลิง

7) ตามปกติผู้รับประกันภัยต้องเชื่อในคำบอกเล่าของผู้เอาประกันภัย ว่าผู้เอาประกันภัยจะไม่ชักนำให้หลงเชื่อในเหตุการณ์ที่ไม่จริงมิฉะนั้นสัญญานั้นจะ
ก) โมฆียะ
ข) โมษะ
ค) สมบูรณ์
ง) สมบูรณ์ แต่ผู้รับประกันภัยมีสิทธิเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย เพิ่มขึ้นอีก

8) ข้อใดคือลักษณะสำคัญของสาเหตุใกล้ชิด
ก) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่ขาดตอน
ข) เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้
ค) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผลโดยอ้อมของภัยที่รับประกันภัย
ง) ไม่มีข้อใดถูก

9) คำว่า Ex-graita payment หมายถึง
ก) วิธีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยการประณีประนอมกัน
ข) วิธีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามแต่ผู้รับประกันภัยจะพิจารณา
ค) วิธีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนโดยพิจารณาตามเงื่อนไขจากผู้เอาประกันภัย
ง) การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้เอาประกันภัยเนื่องจากผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยเพิ่ม

10) หลักการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง หมายความว่า
ก) การชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
ข) ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย
ค) การชดเชยค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเอาประกันภัย
ง) การชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามแต่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงกัน

11) คำว่าภัย (Peril) หมายถึง
ก) ความเสียหาย
ข) โอกาสที่เกิดความเสียหาย
ค) ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ง) สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย

12) คำว่า ให้สิทธิผู้รับประกันภัยเข้าไปยืนในรองเท้าของผู้เอาประกันภัย หมายถึงข้อใด
ก) หลักการชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง
ข) หลักการรับช่วงสิทธิ
ค) หลักการเฉลี่ย
ง) หลักการชดเชยค่าเสียหายตามความเป็นจริง และหลักการรับช่วงสิทธิ

13) คำว่าภาวะภัยทางศีลธรรม ( Horal Hazard ) หมายถึง
ก) การกระทำทุจริตเพื่อหวังสินไหมทดแทน
ข) การกระทำโดยขาดสติเพื่อให้เกิดความเสียหายขึ้น
ค) การกระทำโดยจงใจโดยหวังค่าตอบแทนจากผู้จ้าง
ง) ไม่มีข้อใดถูก

14) ข้อใดไม่เกี่ยวกับหลักสุจริตใจอย่างยิ่ง
ก) การเปิดเผยข้อเท็จจริง
ข) การไม่แถลงข้อความเท็จ
ค) การไม่แสวงหากำไรจากการประกันภัย
ง) การปฏิบัติตามข้อรับรอง

15) คำว่า การชดเชยสินไหมทดแทน ( Indemnity) หมายถึง
ก) การชดเชยความเสียหายตามคำตัดสินตามอนุญาโตตุลาการ
ข) การชดเชยความเสียหายตามที่ได้ตกลงกัน
ค) การชดเชยความเสียหายตามที่เสียหายจริง
ง) การชดเชยความเสียหายตามคำสั่งของศาล

16) ข้อใดมิใช่เหตุการณ์ที่เป็นการเสี่ยงภัยที่แท้จริง (Pure risk)
ก) การเกิดไฟไหม้
ข) การเกิดอุบัติเหตุลื่นล้ม
ค) รถยนต์ชนกัน
ง) การขาดทุนจากการซื้อหุ้น

17) การจัดการการเสี่ยงภัยแบบใดที่เป็นความหมายของการประกันภัย
ก) การลดความเสี่ยงภัย
ข) การรับความเสี่ยงภัยไว้เอง
ค) การโอนความเสี่ยงภัย
ง) การหลีกเลี่ยงความเสียงภัย

18) ข้อใดมิใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ก) หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง
ข) หน้าที่บอกกล่าวการเกิดวินาศภัย
ค) หน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
ง) หน้าที่ในการรับช่วงสิทธิ

19) ข้อใดถูกต้องที่สุดในด้านทฤษฏีที่เกี่ยวกับการรับประกันภัย
ก) เมตริกและสถิติ
ข) ความน่าจะเป็นของกฎจำนวนมาก
ค) ความน่าจะเป็นและสถิติ
ง) สถิติและกฎจำนวนมาก

20) ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุได้จากที่ใด
ก) บริษัทประกันชีวิต
ข) บริษัทประกันวินาศภัย
ค) บริษัทประกันชีวิต หรือบริษัทประกันวินาศภัย
ง) ไม่มีข้อใดถูก


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 42935


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com