Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาประกันอัคคีภัย ชุดที่1

1) ร้านขายผ้าแห่งหนึ่งถูกไฟไหม้ พนักงานดับเพลิงได้ทำการดับเพลิง เมื่อเพลิงสงบลงแล้ว ปรากฎว่ามีกองผ้าบางส่วนไม่ถูกไฟไหม้ แต่ได้รับความเสียหายจากน้ำที่ใช้ดับเพลิง หากร้านขายผ้าแห่งนี้มีการทำประกันอัคคีภัย นอกจากทรัพย์สินที่ถูกไฟไหม้จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว อยากทราบว่ากองผ้าที่ได้รับความเสียหายนี้จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือไม่
ก) ไม่ชดใช้ เนื่องจากไม่คุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
ข) ไม่ชดใช้ เนื่องจากไม่ได้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยเปียกน้ำ
ค) ชดใช้ เนื่องจากเป็นความเสียหายสืบเนื่องจากไฟไหม้
ง) ไม่มีข้อใดถูก

2) การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
ก) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด(ทุกชนิด)
ข) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด(ทุกชนิด) และภัยจากยานพาหนะ
ค) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด(ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะ และภัยจากอากาศยาน
ง) ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิด(ทุกชนิด) ภัยจากยานพาหนะ และภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ

3) อัตราเบี้ยประกันภัยสาหรับการประกันอัคคีภัยระยะยาว 3 ปีกำหนดไว้อย่างไร
ก) 175% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ข) 200% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ค) 250% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี
ง) 275% ของอัตราเบี้ยประกันภัย 1 ปี

4) ผู้เอาประกันภัยสามารถทาประกันอัคคีภัย โดยกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดกี่ปี
ก) 2 ปี
ข) 3 ปี
ค) 4 ปี
ง) 5 ปี

5) หน้าที่รักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหลังจากเกิดอัคคีภัยเป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก) บริษัทประกันภัย
ข) ผู้เอาประกันภัย
ค) ผู้สำรวจภัย
ง) ตัวแทนและนายหน้า

6) ภัยธรรมชาติที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้จากการประกันอัคคีภัย คือภัยในข้อใด
ก) ภัยแผ่นดินไหว
ข) ภัยน้ำท่วม
ค) ภัยจากลูกเห็บ
ง) ภัยจากการทรุดตัวของแผ่นดิน

7) หากต้องการทำประกันอัคคีภัยโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ท่านคิดว่าควรแนะนาให้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยเพิ่มประเภทใด
ก) ภัยลมพายุ
ข) ภัยระอุ
ค) ภัยจากควัน
ง) ภัยระเบิด

8) ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน จะให้ความคุ้มครอง “ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ” สำหรับความเสียหายไม่เกิน ............ บาท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
ก) 2,000 บาท
ข) 3,000 บาท
ค) 5,000 บาท
ง) 10,000 บาท

9) ทรัพย์สินในข้อใดที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน
ก) เครื่องเรือน
ข) ภาพเขียน
ค) ต้นฉบับเอกสาร
ง) ทองคำ

10) ข้อใดมิใช่ทรัพย์สินซึ่งจัดเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ก) เงินแท่ง ทองแท่ง อัญมณี
ข) สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
ค) กล้องถ่ายรูป
ง) วัตถุโบราณ

11) ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน การเก็บเบี้ยประกันภัยล่วงหน้าสาหรับการประกันภัยสต๊อกสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษการประกันภัยแบบกระแสรายวันคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไรของเบี้ยประกันภัยเต็มปี
ก) ร้อยละ 50
ข) ร้อยละ 55
ค) ร้อยละ 70
ง) ร้อยละ 75

12) ในการทาประกันอัคคีภัยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทประกันภัยสามารถให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยแก่หน่วยงานดังกล่าวได้ในอัตราร้อยละเท่าใด
ก) ไม่เกินร้อยละ 15
ข) ไม่เกินร้อยละ 18
ค) ไม่เกินร้อยละ 23
ง) ไม่เกินร้อยละ 25

13) หากเกิดการระเบิดขึ้นจากแก๊สที่ใช้ในร้านสุกี้เป็นผลให้เกิดไฟไหม้ ทาให้อาคารได้รับความเสียหายบางส่วน หากเจ้าของร้านมีการทำประกันอัคคีภัย แต่ไม่ได้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยระเบิดเจ้าของร้านดังกล่าวจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร
ก) ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายในส่วนที่เกิดจากการระเบิดเท่านั้น
ข) ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดและไฟไหม้
ค) ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะความเสียหายในส่วนที่เกิดจากเพลิงไหม้เท่านั้น
ง) ผู้รับประกันภัยจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากไม่ได้ซื้อความคุ้มครองถึงภัยระเบิด

14) เขตการรับประกันอัคคีภัย หมายถึง
ก) ขอบเขตพื้นที่ที่สมาคมประกันวินาศภัยประกาศกำหนด
ข)ขอบเขตพื้นที่ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
ค) ขอบเขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังประกาศกำหนด
ง) ขอบเขตพื้นที่ที่บริษัทประกันภัยประกาศกำหนด

15) หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยต้องกระทำภายใน.....วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดความเสียหาย
ก) 15 วัน
ข) 30 วัน
ค) 45 วัน
ง) 60 วัน

16) ในการประกันอัคคีภัยลักษณะความเสี่ยงภัยที่ควรเอาประกันภัยแบบระยะสั้นตรงกับข้อใด
ก) สินค้าทางการเกษตร
ข) โรงงานทำผลไม้แห้ง
ค) สินค้าแฟชั่น
ง) ถูกทั้ง ก. และ ค.

17) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน มีเงื่อนไขกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลา.........วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ก) 30 วัน
ข) 45 วัน
ค) 60 วัน
ง) 90 วัน

18) ข้อใดมิใช่ความหมายของ “ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง” ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่ อยู่อาศัย
ก) เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา
ข) เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน
ค) ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
ง) เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม

19) ข้อใดต่อไปนี้ที่มิใช่ความหมายของความคุ้มครองของภัยเนื่องจากน้ำตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย
ก) น้ำไหลบ่า
ข) น้ำท่วม
ค) น้ำที่ซึมผ่านเข้ามาทางผนังพื้นห้องใต้ดิน
ง) ถูกทุกข้อ

20) นายประสิทธิ์มีบ้านมูลค่า 2,000,000 บาท และทำประกันภัยไว้มูลค่า 1,400,000 บาท ต่อมาเกิดเพลิงไหม้ทำให้บ้านเสียหาย คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท ในกรณีนี้บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายประสิทธิ์เป็นจำนวนเท่าไร
ก) 490,000 บาท
ข) 700,000 บาท
ค) 350,000 บาท
ง) 560,000 บาท


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 25740


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com