Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาประกันอัคคีภัย ชุดที่2

1) ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าข้อใดเป็นการลัดวงจรที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสาหรับที่อยู่อาศัย
ก) การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า
ข) การเดินเครื่องเกินกาลัง
ค) การใช้ความกดดันเกินกำหนด
ง) การลัดวงจรจากฟ้าผ่า

2) การทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สามารถทำประกันภัยโดยมีระยะเวลาเอาประกันภัยสูงสุดกี่ปี
ก) 10 ปี
ข) 20 ปี
ค) 25 ปี
ง) 30 ปี

3) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการประกันภัยแบบกระแสรายวันตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐานใช้สาหรับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทใด
ก) อาคาร / สิ่งปลูกสร้าง
ข) เฟอร์นิเจอร์
ค) เครื่องจักร
ง) สต็อกสินค้า

4) นายประจวบทำประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้างไว้ 1 ล้านบาท และสินค้า 500,000 บาทไว้กับบริษัท นำโชคประกันภัย จากัด และทำประกันภัยอัคคีภัยสินค้าไว้กับบริษัท ทรัพย์ทวีประกันภัย จำกัดอีก 500,000 บาท ต่อมาเกิดไฟไหม้ขึ้นทำให้สินค้าเสียหาย 500,000 บาท บริษัทประกันภัยแต่ละบริษัทจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนบริษัทละเท่าไร
ก) 2,000,000 บาท
ข) 1,000,000 บาท
ค) 500,000 บาท
ง) 250,000 บาท

5) การทำประกันอัคคีภัย โดยวิธีใดต่อไปนี้เป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามราคาที่สร้างใหม่หักด้วยค่าเสื่อมราคา
ก) Actual Cash Value
ข) Replacement Value
ค) Book Value
ง) Agreed Value

6) ข้อใดมิใช่ปัจจัยในการพิจารณารับประกันอัคคีภัย
ก) ลักษณะของภัยหรือสถานที่ใช้เป็นอะไร
ข) ลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง
ค) สถานที่ตั้งทรัพย์สิน
ง) รสนิยมของผู้เอาประกันภัย

7) กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินเริ่มให้ความคุ้มครองในเวลาใด
ก) 0.00 น.
ข) 12.00 น.
ค) 16.00 น.
ง) 16.30 น.

8) การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับการประกันภัยแบบกระแสรายวัน(Declaration Value Basis) มีวิธีกำหนดอย่างไร
ก) กำหนดจากมูลค่าของสต๊อกสินค้า ณ เดือนแรกของปฏิทิน
ข) กำหนดจากมูลค่าที่แท้จริงของสต๊อกสินค้า ณ สิ้นปีปฏิทินที่ผ่านมา
ค) กำหนดจากมูลค่าสูงสุดของสต๊อกสินค้าที่คาดการณ์ไว้ในปีนั้น
ง) กำหนดจากยอดขายสินค้าในปีที่ผ่านมา

9) เขตอันตราย หมายถึง
ก) เขตที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยสูงมาก
ข) เขตที่มีโอกาสเกิดอัคคีภัยต่ำ
ค) เขตที่สมาคมประกันวินาศภัยประกาศกำหนด
ง) เขตที่บริษัทประกันภัยประกาศกำหนด

10) อัตราส่วนลดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงของการประกันอัคคีภัยตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน กำหนดไว้เป็นขั้นต่ำและขั้นสูงคิดเป็นร้อยละเท่าไร
ก) ร้อยละ 2.5 – ร้อยละ 20
ข) ร้อยละ 5.0 – ร้อยละ 20
ค) ร้อยละ 7.5 – ร้อยละ 30
ง) ร้อยละ 7.5 – ร้อยละ 50

11) กรณีเกิดฟ้าผ่าต้นไม้ข้างบ้านแล้วต้นไม้นั้นล้มฟาดลงมาที่ตัวบ้านทาให้บ้านได้รับความเสียหาย หากบ้านหลังดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัย จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือไม่
ก) ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากเป็นเหตุสืบเนื่องจากฟ้าผ่าซึ่งเป็นความคุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ข) ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมิได้ระบุยกเว้นไว้
ค) ไม่คุ้มครอง เนื่องจากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากฟ้าผ่าตัวบ้านโดยตรง
ง) ไม่คุ้มครอง เนื่องจากต้นไม้นั้นไม่ได้อยู่ภายในบ้าน

12) นายสมปองเปิดร้านขายโทรทัศน์และทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้ในวงเงิน 1,000,000 บาทสำหรับสิ่งปลูกสร้าง และ 500,000 บาท สำหรับสินค้าภายในร้าน ต่อมาเกิดไฟไหม้ร้านไปบางส่วนทำให้สินค้าได้รับความเสียหายรวมถึงโทรทัศน์ของลูกค้าที่มาฝากซ่อมอีก 3 เครื่อง นายสมปองจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้อย่างไร
ก) เรียกร้องค่าเสียหายได้ทั้งหมด
ข) เรียกร้องค่าเสียหายได้เฉพาะทรัพย์สินของตน ยกเว้นโทรทัศน์ของลูกค้า
ค) เรียกร้องค่าเสียหายได้เฉพาะโทรทัศน์ทั้งหมด
ง) ไม่มีข้อใดถูกต้อง

13) โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งได้ทำประกันอัคคีภัยตัวอาคาร เครื่องจักร และสต๊อกสินค้าไว้กับบริษัท ชวนชื่นประกันภัย จำกัด โดยซื้อความคุ้มครอง เฉพาะภัยหลักเท่านั้น ต่อมาเกิดเพลิงไหม้บางส่วนของโรงงงานขึ้น เมื่อตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ปรากฎว่าเกิดจากเครื่องจักรตัวหนึ่งเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อยากทราบว่ากรณีนี้บริษัท ชวนชื่นประกันภัย จำกัด จะจ่ายสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยอย่างไร
ก) จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ข) จ่ายเฉพาะความเสียหายที่เกิดไฟไหม้อันเป็นผลต่อเนื่องจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร แต่ไม่จ่ายค่าเสียหายสำหรับมอเตอร์ของเครื่องจักร
ค) ไม่จ่าย เนื่องจากต้นเหตุความเสียหายไม่ได้เกิดจากไฟไหม้
ง) ไม่จ่าย เนื่องจากไม่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

14) นางสาวสมศรีทำประกันอัคคีภัยสำนักงานของตนไว้กับบริษัท เอกเทศประกันภัย จำกัด โดยมีระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปีและเสียเบี้ยประกันภัย 24,000 บาท ต่อมาเมื่อทำประกันภัยไปได้ 4 เดือน บริษัทฯ ได้บอกเลิกกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยดังกล่าว ฉะนั้นบริษัทฯ จะต้องคืน เบี้ยประกันภัยให้แก่นางสาวสมศรีเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
ก) 12,000 บาท
ข) 16,000 บาท
ค) 18,000 บาท
ง) 20,000 บาท

15) นางราตรีได้ทำประกันอัคคีภัยไว้โดยแจ้งต่อบริษัทประกันภัยว่าสถานที่เอาประกันภัยใช้เป็นที่อยู่อาศัยต่อมา บ้านหลังดังกล่าวถูกเพลิงไหม้ โดยมีสาเหตุจากการเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงคือประทัดไว้เพื่อส่งไปขายเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการระเบิดและลุกไหม้ขึ้น กรณีนี้บริษัทประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน โดยอ้างเหตุผลตามกฎหมายประกันภัยข้อใด
ก) ปกปิดข้อเท็จจริง เพราะไม่ได้แจ้งว่ามีการเก็บประทัดไว้ด้วย
ข) การแถลงข้อความเท็จ เพราะแจ้งว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยเท่านัน
ค) การผิดเงื่อนไขข้อรับรอง
ง) ถูกทังข้อ ก. และ ข้อ ข.

16) ในการประกันอัคคีภัย สถานที่ใดต่อไปนี้ควรทำประกันภัยในส่วนของรากฐานของตัวอาคารควบคู่กับการซื้อความคุ้มครองแผ่นดินไหว
ก) อาคารสูง
ข) โรงงานขนาดใหญ่
ค) โกดังขนาดใหญ่
ง) ถูกทุกข้อ

17) หลักการสำคัญในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก คือ
ก) จะต้องมีการชดใช้ค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินก่อน
ข) ชดใช้ตามมูลค่าปัจจุบัน
ค) ชดใช้ตามมูลค่าปัจจุบันหักค่าเสื่อมราคา
ง) ชดใช้ตามมูลค่าปัจจุบันบวกด้วยอัตราเงินเฟ้อ

18) คำว่า “ภัยตัวเอง” ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน หมายถึง
ก) การเสี่ยงภัยที่เกิดจากกการใช้หรือการประกอบการในอาคารนั้นๆ
ข) การเสี่ยงภัยที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมของภัยดังกล่าว
ค) การเสี่ยงภัยที่เกิดจากวัสดุก่อสร้าง หรือแบบในการก่อสร้าง
ง) การเสี่ยงภัยที่เกิดจากภาวะภัยทางศีลธรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย

19) ความหมายของคำว่า “ความเสียหายสืบเนื่อง” ที่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยไม่คุ้มครอง หมายถึง
ก) ทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำดับเพลิง
ข) อาคารเสียหายจากการพยายามดับเพลิงของเจ้าหน้าที่
ค) สต๊อกเสียหายจากควันไฟ
ง) ธุรกิจไม่สามารถดำเนินได้ตามปกติเพราะไฟไหม้

20) ข้อใดไม่ใช่ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ก) ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัสดุหรือฝีมือแรงงาน
ข) ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดทำงาน ล่าช้า การสูญเสียตลาด
ค) ความเสียหายที่สืบเนื่องมาจากการทำลายทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
ง) ความเสียหายที่เกิดจากการลักทรัพย์จากตัวอาคาร โดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหาย


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-10-03 read : 23906


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com