Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่1

1) สัญญาประกันภัยเกิดขึ้นเมื่อ
ก) ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์
ข) บริษัทออกกรมธรรม์ให้
ค) ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกัน
ง) บริษัทตกลงรับประกันภัย แม้มิได้มีรายลักษณ์อักษร

2) การประกันภัยค้ำจุนคืออะไร
ก) การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกที่เสียหาย
ข) การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทุกประเภท
ค) การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย
ง) การประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย

3) สัญญาประกันภัยเป็น
ก) สัญญาทางแพ่ง
ข) สัญญาสำเร็จรูป
ค) สัญญาที่ลงลายมือชื่อเพียงฝ่ายเดียว สามารถบังคับฟ้องได้
ง) ถูกทุกข้อ

4) หากประสงค์จะซื้อประกันภัยต่อจากผู้อื่น ซึ่งได้ทำประกันภัยชั้น1ไว้ต้องทำอย่างไร
ก) ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อขอเอาประกันภัยใหม่เพราะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว
ข) เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มาเป็นของผู้ซื้อคนใหม่ก็เพียงพอ
ค) แจ้งบริษัทขอเปลี่ยนผู้เอาประกันภัย ให้ทำการบันทึกสลักหลัง
ง) ไม่ต้องทำอย่างไร เพราะกรมธรรม์ต้องคุ้มครองรถยนต์จนครบกำหนดอยู่แล้ว

5) หากซื้อรถยนต์ต่อจากบุคคลอื่นที่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถไว้ต้องทำอย่างไร
ก) ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อขอเอาประกันภัยใหม่เพราะเปลี่ยนเจ้าของแล้ว
ข) เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มาเป็นของผู้ซื้อคนใหม่ก็เพียงพอ
ค) แจ้งบริษัทขอเปลี่ยนผู้เอาประกันภัย ให้ทำการบันทึกสลักหลัง
ง) ไม่ต้องทำอย่างไร เพราะกรมธรรม์ต้องคุ้มครองรถยนต์จนครบกำหนดอยู่แล้ว

6) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ " ราคาแห่งประมูลประกันภัย " หมายความถึง
ก) ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย
ข) ราคาของวัตถุที่เอาประกันภัย หักด้วยราคาความเสื่อมสภาพ
ค) ราคาของส่วนได้เสียกำหนดไว้ในสัญญา
ง) ราคาที่จะได้รับชดใช้เมื่อเกิดความเสียหาย

7) หลักเกณฑ์เรื่องใด ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามประมวลแพ่งและพาณิชย์
ก) หลักความสุจริต
ข) หลักการเฉลี่ย
ค) หลักละเมิด
ง) หลักการรอนสิทธิ

8) กรมธรรม์ประกันภัย กฎหมายกำหนดให้มีรายการใดดังต่อไปนี้เสมอ
ก) ราคาแห่งประมูลประกันภัย
ข) วัตถุที่เอาประกันภัย
ค) ชื่อผู้รับผลประโยชน์
ง) ถูกเฉพาะข้อ ข และ ค

9) ในกรณีรถของท่านถูกรถของนายโจ ซึ่งมีประกันภัยชั้น1 กับบริษัท A ชนเสียหายโดยท่านเป็นฝ่ายถูก ท่านจะเรียกร้องได้อย่างไร
ก) เรียกร้องค่าเสียหายจากนายโจ หรือ บริษัท A อีกทางหนึ่ง
ข) เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท A หากได้ไม่ครบเรียกส่วนที่เหลือจากนายโจ
ค) เรียนร้องค่าเสียหายได้ทั้งบริษัท A และนายโจต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อท่าน
ง) ถูกทุกข้อ

10) รายการในใบเสร็จรับเงินตามกฎหมาย อาจไม่มีรายการข้อใดดังต่อไปนี้ได้
ก) ชื่อบริษัท
ข) ชื่อผู้ชำระเบี้ยประกัน
ค) ชื่อผู้เอาประกันภัย
ง) ไม่มีข้อถูก

11) สัญญาประกันภัยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ฝ่ายคือ
ก) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
ข) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และตัวแทนนายหน้าประกันภัย
ค) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้ขอเอาประกันภัย
ง) ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

12) บุคคลภายนอกที่เป็นวัตถุประสงค์ของการประกันภัยค้ำจุน หมายถึง
ก) บุคคลทุกคนที่มิไช่ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
ข) บุคคลที่มิใช่บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
ค) บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำละเมิดของผู้เอาประกันภัย
ง) ถูกทุกข้อ

13) โมฆียะกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง
ก) การกระทำที่ใช้บังคับได้ตามกฎหมายจนกว่าจะถูกบอกล้าง
ข) การกระทำที่เสียเปล่ามาแต่ต้นไม่มีผลบังคับได้เลย
ค) การกระทำที่ถือได้ว่าขัดต่อกฎหมาย ถือว่าไม่มีการแสดงเจตนา
ง) การกระทำที่สมบูรณ์เฉพาะบางส่วนจนกว่าจะไห้สัตยาบัน

14) ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายถึง
ก) คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย
ข) คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลง จะชดเชยใช้ค่าสินไหมทดแทน
ค) บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน
ง) บุคคลผู้จะพึงได้รับเบี้ยประกันภัย

15) ผู้เอาประกันภัยกับผู้รับผลประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
ก) ได้ เพราะกฎหมายระบุไว้
ข) ไม่ได้ เพราะกฎหมายห้ามไว้
ค) ไม่ได้ เพราะไม่ถูกต้องการหลักการประกันภัย
ง) ได้หรือไม่ แล้วแต่บริษัทจะอนุมัติให้เป็นรายๆไป

16) ตามสัญญาประกันภัย เงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องส่งให้กับผู้รับประกันภัย เรียกว่า
ก) ค่าสินไหมทดแทน
ข) ดอกเบี้ย
ค) เบี้ยประกันภัย
ง) ค่าธรรมเนียม

17) คำว่า " ผู้รับประกันภัย " ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความถึง
ก) คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช่ค่าสินไหมทดแทนหรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้
ข) ตัวแทนผู้ได้รับมอบอำนาจหรือนายหน้า
ค) คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย
ง) บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน

18) คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียกว่า
ก) ผู้รับผลประโยชน์
ข) ผู้เอาประกันภัย
ค) ผู้รับประกันภัย
ง) ผู้ซื้อ

19) คำว่า " ผู้มีส่วนได้เสีย " ในความหมายของการประกันภัย หมายถึง
ก) บุคคลที่เป็นทายาทของผู้เสียหาย
ข) บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการเอาประกันภัย
ค) บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ง) ถูกทุกข้อ

20) สัญญาประกันภัยจะมีผลผูกพันคู่สัญญา ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้นั้น ถูกต้องหรือไม่
ก) ถูกต้อง
ข) ไม่ถูกต้อง บางเรื่องกฎหมายกำหนดให้ทำได้
ค) ผู้เอาประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยไว้
ง) ถูกทุกข้อ


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 41173


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com