Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 
 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ชุดที่1

1) คำว่า "Salvage"หมายถึง
ก) การกู้ภัย
ข) ค่ากู้ภัย
ค) ซากทรัพย์
ง) ถูกทุกข้อ

2) การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยในการประกันภัยสินค้าทางทะเล มีลักษณะอย่างไร
ก) เป็นการกำหนดหรือตกลงมูลค่าเอาประกันภัยของทรัพย์สินล่วงหน้า
ข) เป็นการกำหนดหรือตกลงมูลค่าเอาประกันภัยของทรัพย์สินตามราคาต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
ค) เป็นการกำหนดหรือตกลงมูลค่าเอาประกันภัยของทรัพย์สินตามมูลค่าที่อาจจะเกิดความเสียหาย
ง) ไม่มีข้อใดถูกต้อง

3) ข้อกำหนดความเสียหายร่วม ( General Average)หมายถึงอะไร
ก) ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยอุบัติเหตุและเกิดความเสียหาย
ซึ่งฝ่ายต่างๆที่มีส่วนได้เสียต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ข) ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะ
ที่เกิดภัย เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของส่วนร่วม
ค) ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะ
ที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของส่วนร่วม ซึ่งเจ้าของทรัพย์ทุกฝ่ายทั้งหมด
ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ง) ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยจงใจและชอบด้วยเหตุผลในสภาวะ
ที่เกิดภัยเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของส่วนร่วม ซึ่งเจ้าของเรือเป็นผู้รับผิดชอบ

4) ความเสียหายเฉพาะ (Particular Average)คืออะไร
ก) ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรง และเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหายทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบ
ข) ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุโดยตรง และมีผลเฉพาะเจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย
ค) ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ อย่างจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมโดยเฉพาะ เจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย
ง) ความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำ อย่างจงใจในสภาวะที่เกิดภัย เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวมโดยเฉพาะ เจ้าของทรัพย์สินที่เสียหาย ทั้งหมดต้องร่วมกันรับผิดชอบ

5) ข้อใดมิใช่เป็นความเสียหายที่ถือเป็นความเสียหายร่วม ( General Average)
ก) การโยนสินค้าทิ้งทะเลขณะเรือเกยตื้น
ข) การตัดโซ่และสมอเรือเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
ค) ค่าแรงลูกเรือที่อยู่ในความล้าช้าการเดินเรือ
ง) ค่าธรรมเนียมท่าเรือหลบภัย เมือเครื่องยนต์เรือเสีย

6) การประกันภัยตัวเรือ ให้ความคุ้มครองต่อ
ก) โครงสร้างตัวเรือ เฟอร์นิเจอร์ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา
ข) โครงสร้างตัวเรือ และสิ่งติดตั้งตรึงตรา
ค) โครงสร้างตัวเรือ
ง) โครงสร้างตัวเรือ และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรือ

7) ข้อใดคือลักษณะเฉพาะของการประกันตัวเรือ
ก) เมื่อเกิดความเสียหายต่อเรือที่เอาประกันภัยเกินกว่า 50% ผู้เอาประกันภัยจะได้รับสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันและผู้รับประกันจะได้ซากเรือนั้นไป
ข) เมื่อเกิดความเสียหายต่อเรือที่เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัยสงวนสิทธิที่จะคัดค้านสถานที่ที่จะซ่อมหรือบริษัทที่จะดำเนินการซ่อม
ค) เมื่อเกิดความเสียหายต่อเรือที่เอาประกันภัย กลางทะเลลึกผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันโดยมิต้องประเมิน
ราคาความเสียหายที่แท้จริง และจะได้ซากเราไป
ง) ถูกทุกข้อ

8) ในการเรียกร้องความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง (Constructive Total Loss)ผู้เอาประกันภัยต้องทำอย่างไร
ก) แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยการทำใบแจ้งสละทิ้ง (Notice of Abandonment)
ข) แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยการทำใบเรียกร้องค่าเสียหาย และการประมูล (Notice of Claim and Tenders)
ค) แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ โดยการทำบันทึกสละสิทธิการเรียกร้องจากผู้ทำระเมิด
ง) แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบ ว่าเรือได้รับความเสียหาย โดยดำเนินการใดๆ ตามปกติ

9) ข้อใดคืออธิบายลักษณะของเรือแบบ Bulk carrier ได้ดีที่สุด
ก) ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน
ข) มีเส้นทางเดินเรือและตารางเวลาที่แน่นอน
ค) ใช้ขนส่งสินค้าแบบกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ
ง) เรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิมไม่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์

10) ในการประกันภัยตัวเรือแบบเฉพาะเที่ยว (Voyage Policy)การสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ก) ถึงวันและเวลาที่ได้ระบุไว้
ข) เรือได้ถึงปลายทางที่ระบุไว้
ค) ครบกำหนด 7 วันหลังจากเรือถึงปลายทาง
ง) ครบกำหนด 10 วันหลังจากเรือถึงปลายทาง

11) ข้อใดมิใช่การสิ้นสุดโดยอัตโนมัติของกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ
ก) การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
ข) การเปลี่ยนแปลงกัปตันและลูกเรือ
ค) การเช่าเหมาลำ
ง) การยึดโดยสิทธิทางกฎหมาย

12) โดยปกติกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือจะให้ความคุ้มครองในระยะเวลาใด
ก) 3 เดือน
ข) 1 ปี
ค) จากเมืองท่าต้นไปทางเมืองท่าปลาย
ง) ผิดทุกข้อ

13) กรมธรรม์ประกันตัวเรือกำหนดสิ้นสุดในช่วงที่เรือเอาประกันภัยยังอยู่ในทะเล ผู้เอาประกันภัยต้องทำอย่างไร
ก) ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ 1 เดือน
ข) แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์
ค) ขอขยายระยะเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ โดยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาที่ขยายออกไป
ง) แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อนวันสิ้นสุดกรมธรรม์ และจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มในลักษณะรายเดือน

14) ลักษณะค่าสินไหมทดแทน ที่สามารถเรียกร้องจากผู้รับประกันภัยในการประกันภัยทางทะเลได้ คืออะไรบ้าง
ก) ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ข) ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียรายได้
ค) ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ง) ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และการเสียรายได้

15) ข้อใดอธิบายเรือแบบ Liner ได้ดีที่สุด
ก) ไม่มีเส้นทางและตารางเวลาที่แน่นอน
ข) มีเส้นทางเดินเรือและตารางเวลาที่แน่นอน
ค) ใช้ขนส่งสินค้าแบบกอง ไม่มีการบรรจุหีบห่อ
ง) เรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิมไม่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์

16) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพเรือ
ก) เป็นเรือเหล็ก
ข) มีขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตันกรอส
ค) อายุไม่เกิน 30 ปี
ง) สามารถถูกลากจูงได้

17) การกำหนดอายุของเรือโดยทั่วไป จะกำหนดไว้สูงสุดเท่าไร จึงจะถือว่าเป็นเรือที่เข้ามาตรฐาน
ก) 10 ปี
ข) 15 ปี
ค) 20 ปี
ง) 25 ปี

18) เงื่อนไขการซื้อขายแบบ F.O.B.หมายถึงอะไร
ก) ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้า เฉพาะที่อยู่ในโกดัง ณ เมืองท่าต้นทาง
ข) ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้า จนกระทั้งสินค้าขึ้นสู่เรือเดินสมุทร ณ เมืองต้นท่า
ค) ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้า จนกระทั้งสินค้าถูกขนลงจากเรือเดินสมุทร ณ เมืองท่าปลายทาง
ง) ผู้ขายสินค้ารับผิดชอบในสินค้า จนกระทั้งสินค้าถูกขนส่งถึงโกดังของผู้ซื้อสินค้า

19) การขนส่งสินค้าโดยใช้เรือ ที่มีอายุเกินกว่าที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะมีผลต่อการทำประกันภัยหรือไม่ อย่างไร
ก) ไม่สามารถทำประกันภัยได้
ข) ไม่มีผลใดๆ ต่อการทำประกันภัย
ค) ต้องจ่ายเบี้ยประกัยเพิ่ม
ง) ต้องมีการกำหนด Excess ให้สัดส่วนที่สูงขึ้น

20) การเปลี่ยนแปลงของภัยแบบใดที่ผู้รับประกัยจะให้ความคุ้มครองต่อไป โดยที่ผู้เอาประกันภันไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ก) เรือแล่นออกนอกเส้นทางเดินเรือปกติ
ข) มีการเปลี่ยนแปลงส้นทางเดินเรือไปจากเดิมโดยจงใจ
ค) สินค้าซึ่งเข้าใจในทางปฏิบัติว่าต้องขนส่งโดยบรรทุกไว้ใต้ระวางเรือ แต่ความจริงไว้บนดาดฟ้า
ง) ถูกทุกข้อ


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 46879


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com