Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ชุดที่2

1) หลักการพื้นฐานของ INCOTERMS คืออะไร
ก) เพื่อให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายระหว่างประเทศ
ข) การกำหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในเรื่องค่าใช้จ่าย และการเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
ค) การกำหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการขนส่งและการรับมอบสินค้า
ง) การกำหนดหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการขนส่งและการรับมอบสินค้า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการซื้อขายระหว่างประเทศ

2)Bill of Lading หมายถึงอะไร
ก) เอกสารใบรับสินค้าของผู้รับขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่ง
ข) เอกสารใบรับสินค้าของผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าที่ส่งมอบ
ค) เอกสารใบรับสินค้าของผู้ซื้อ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อ
ง) เอกสารใบรับสินค้าของเจ้าของเรือ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าที่จะบรรทุกในเรือ

3) ข้อใดที่มิใช่ภัยที่ได้รับความคุ้มครองตาม ICC(C)
ก) เพลิงไหม้
ข) เรือเกยตื้น
ค) ฟ้าผ่า
ง) การขนส่งสินค้าที่ท่าเรือ

4) ข้อใดอธิบายลักษณะเรือแบบ Conventinoal Vessel ได้ดีที่สุด
ก) เป็นเรือแบบธรรมดา หรือดั้งเดิม ไม่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์
ข) เรือบรรทุกสินค้าส่วนใหญ่เป็นตู้เหล็ก
ค) มีเส้นทางเดินเรือประจำ มีตารางเวลาเดินเรือที่แน่นอน
ง) ไม่มีเส้นทางเดินเรือประจำ ไม่มีตารางเวลาเดินเรือที่แน่นอน

5) หน้าที่ในการพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่เป็นของฝ่ายใด
ก) ผู้เอาประกันภัย
ข) ผู้รับประกันภัย
ค) ทั้งสอบฝ่ายตามแบบ ICC(A)
ง) ทั้งสอบฝ่ายตามแบบ ICC(B)

6) หากเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าถูกกักไว้ ณ ท่าเรือ ระหว่างเส้นทางเดินเรือปกติอันเนื่องมาจากเจ้าของเรือล้มละลาย และสินค้าที่อยู่ในเรือเกิดความเสียหาย เจ้าของสินค้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไข ICC(A)หรือไม่
ก) ได้รับ เพราะสินค้าได้รับความเสียหาย
ข) ได้รับ เพราะเจ้าของสินค้าไม่ได้ส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการล้มละลายของเจ้าของเรือ
ค) ไม่ได้รับ เพราะสินค้าเสียหายจากการกักเรือ
ง) ไม่ได้รับ เพราะสินค้าเสียหายเกิดจากการล้มละลายของเจ้าของเรือ

7) คำว่า " Franchisc"หรือชีดปลอดความรับผิด หมายถึงอะไร
ก) จำนวนความเสียหายที่กำหนดไว้ให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับผิดเอง
ข) จำนวนความเสียหายที่กำหนดไว้ ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง แต่ถ้ามากกว่าผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบในส่วนที่เกิน
ค) จำนวนความเสียหายที่กำหนดไว้ ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง แต่ถ้ามากกว่าผู้รับประกันภัยจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ง) ถูกทุกข้อ

8)Sister Ship Clause ในการประกันภัยตัวเรือมีความหมายว่าอย่างไร
ก) เมื่อเรือเกิดการชนกันขึ้น โดยเรือ 2 ลำนั้นเป็นเจ้าของเดียวกัน ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ข) เมื่อเรือเกิดการชนกันขึ้น โดยเรือ 2 ลำนั้นเป็นเจ้าของเดียวกัน ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ เสมือนหนึ่งว่าเรือดังกล่าว ไม่ได้เป็นเจ้าของเดียวกัน
ค) เมื่อเรือที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการที่ผู้เอาประกันภัยต้องเช่าเรือลำอื่นมาใช้แทน
ง) เมื่อเรือที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะสละสิทธิในการเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย สำหรับเรือลำอื่นที่ผู้เอาประกันภัยมาใช้แทน

9) เงื่อนไข New for Old ในการประกันภัยตัวเรือมีความหมายว่าอย่างไร
ก) ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจ่ายสินไหมทดแทนสำหรับการซ่อมแซมเรือ โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา
ข) ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือลำใหม่ให้กับผู้เอาประกันภัย ถ้าเรือได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
ค) ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจัดหาเรือลำใหม่ให้กับผู้เอาประกันภัย ถ้าเรือได้รับความเสียหาย เสมือนหนึ่งความเสียหายสิ้นเชิง
ง) ผู้รับประกันภัยตกลงที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดในการซ่อมแซมเรือ

10) การกล่าวว่า " เรือต้องมีความเหมาะสมในการออกทะเล " นั้นถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญยิ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการพื้นฐานใดในการทำประกันภัยทางทะเล
ก) หลักการเปิดเผยข้อความจริง
ข) หลักการสุจริตใจอย่างยิ่ง
ค) หลักการรองรับ
ง) หลักการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง

11) ข้อใดมิใช่เงื่อนไขของการสิ้นสุดของความคุ้มครองตามเงื่อนไข ICC ในการประกันภัยการขนส่งทางทะเล
ก) สินค้าถูกส่งถึงโกดังของผู้รับสินค้า ณ ปลายทางที่ระบุ
ข) เมื่อครบกำหนด 30 วันหลังจากสินค้าลงจากเรือเดินทะเล ณ ท่าปลายทาง
ค) สินค้าถูกส่งถึงโกดังที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็นที่แจกจ่ายสินค้า
ง) สินค้าถูกส่งถึงโกดังที่ผู้เอาประกันภัยเลือกใช้เป็นที่เก็บสินค้านอกเหนือเส้นทางขนส่งตามปกติ

12) การที่เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล กำหนดไม่ยินยอมให้ผู้รับขนส่ง (Carrier)หรือผู้รับฝากทรัพย์ (Baillee)เป็นผู้รับประโยชน์มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก) เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยแน่ใจว่ารักษาและใช้สิทธิต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อผู้รับขนส่ง หรือผู้รับฝากทรัพย์
ข) เพื่อให้ผู้เอาประกันภัย ผู้ขนส่ง หรือผู้รับฝากทรัพย์ ช่วยกันป้องกันหรือกอบกู้วัตถุที่เอาประกันภัย
ค) เพื่อให้ผู้ขนส่ง หรือผู้รับฝากทรัพย์ สามารถเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย แทนผู้เอาประกันภัยได้
ง) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับขนส่ง หรือผู้รับฝากทรัพย์ หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญาจ้างเรือบรรทุกสินค้า

13) ข้อใดอธิบายลักษณะของเรือแบบ Conference Ship ได้ดีที่สุด
ก) เรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจำ มีตารางที่แน่นอนโดยเจ้าของเรือเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีเรือในสังกัดหลายลำ
ข) เรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจำ มีตารางที่แน่นอนโดยเจ้าของเรือได้ลงนามในข้อตกลงกับเจ้าของเรืออื่นในการรักษาระดับพิกัดค่าระวางเรือ และเงื่อนไขในการขนส่ง
ค) เรือที่มีเส้นทางเดินเรือประจำ มีตารางที่แน่นอนโดยเจ้าของเรือเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีเรือในสังกัดหลายลำ และลงนามข้อตกลงกับเจ้าของเรืออื่น ในการรักษาระดับพิกัดค่าระวางเรือ และเงื่อนไขในการขนส่ง
ง) เรือที่ไม่มีเส้นทางเดินเรือประจำ ไม่มีตารางที่แน่นอน ซึ่งเจ้าของเรือได้ลงนามข้อตกลงกับเจ้าของเรืออื่น ในการรักษาระดับพิกัดค่าระวางเรือ และเงื่อนไขในการขนส่ง

14) อัตราเบี้ยประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกำหนดไว้อย่างไร
ก) กำหนดไว้เป็นช่วงขั้นต่ำ-ขั้นสูง ระหว่าง 0.10% ถึง 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ข) กำหนดไว้เป็นขั้นต่ำที่ 0.15% ของเงินเอาประกันภัย
ค) ไม่มีการกำหนดใดๆ
ง) กำหนดไว้เฉพาะอัตราขั้นสูงที่ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

15) หากผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างไม่ทราบถึงสภาพความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าผู้เอาประกันภัยจะยังได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งทางทะเลอยู่หรือไม่
ก) ได้ หากผู้รับประกันยินยอม
ข) ได้ เนื่องจากผู้รับประกันสละสิทธิเรื่องการนำข้อร้องเรียนนั้น มาใช้ในการปฏิเสธ หากผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างไม่ทราบถึงความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือนั้น
ค) ไม่ได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องสืบทราบ
ง) ไม่ได้ เนื่องจากมีการกำหนดไว้ชัดแจ้งในกรมธรรม์ว่า ผู้รับประกันภัยสามารถนำขอรับรองนั้นมาใช้ในการปฏิเสธได้

16) สินค้าต่อไปนี้ข้อใดเหมาะสมกับการทำประกันภัยตามเงื่อนไข ICC(C)มากกว่าสินค้าอื่น
ก) เครื่องจักรกลหนัก อุปกรณ์ก่อสร้าง หนังสัตว์
ข) ผ้า โลหะมีค่า เคมีภัณฑ์
ค) กาแฟ โกโก้ ชา
ง) ถ่านหิน แร่ แท่งโลหะ

17) ในกรณีผู้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงความไม่พร้อมในการออกทะเลของเรือที่ใช้ขนส่งสินค้า
ก) ผู้เอาประกันภัยยังคงมีสิทธิได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน หากสินค้าได้รับความเสียหาย
ข) ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสิทธิได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกันภัยต้องทราบ
ค) ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสิทธิได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน เพราะถือว่าสัญญาไม่ได้เกิดขึ้น
ง) ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับสิทธิได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทน เพราะมีการระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์

18) ข้อใดมิใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัย
ก) จัดส่งหลักฐานเกี่ยวกับจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ข) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้รับประกันภัยทราบ
ค) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรือและเส้นทางเดินเรือ
ง) จัดหาผู้สำรวจภัยเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น

19) การซื้อขายแบบ C.I.F.หมายถึงอะไร
ก) ผู้ขายสินค้าต้องรับผิดในการนำสินค้าเข้าสู่เรือเดินสมุทร ทำประกันภัยสินค้าคุ้มครองถึงปลายทาง และจ่ายค่าระวางสินค้า
ข) ผู้ซื้อสินค้าต้องรับผิดในการนำสินค้าเข้าสู่เรือเดินสมุทร ทำประกันภัยสินค้าคุ้มครองถึงปลายทาง และจ่ายค่าระวางสินค้า
ค) ผู้ขายสินค้าต้องรับผิดในการทำประกันภัยสินค้าคุ้มครองปลายทาง และจ่ายค่าระวางเรือ แต่ผู้ซื้อสินค้าเป็นผู้นำสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร
ง) ผู้ขายสินค้าต้องรับผิดในการทำประกันภัยสินค้าคุ้มครองปลายทาง และจ่ายค่าระวางเรือ แต่ผู้ขายสินค้าเป็นผู้นำสินค้าขึ้นเรือเดินสมุทร

20) การเปลี่ยนแปลงของภัยแบบใดที่ผู้รับประกัยจะให้ความคุ้มครองต่อไป เมื่อผู้เอาประกันภันแจ้งให้ทราบทันที และจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม
ก) ความจำเป็นต้องขนสินค้าลงกลางทะเล และขนขึ้นเรือใหม่หรือถ่ายลำเรือ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อเรือที่ใช้ขนส่งจนต้องเข้ารับการซ่อมกลางทาง หรือจำเปลี่ยนเรือใหม่
ข) เรือแล่นออกนอกเส้นทางไปช่วยเหลือเรือลำอื่นที่กำลังประสบภัยพิบัติ
ค) สัญญาการขนส่งจจำต้องสิ้นสุดลงกลางทาง ด้วยเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยและสินค้าจำต้องถูกขาย ณ. สถานที่นั้น หรือส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนดครั้งแรกโดยภาหนะอื่น
ง) สินค้าซึ่งเข้าใจกันในทางปฏิบัติว่าต้องขนส่งโดยบรรทุกไว้ใต้ระวางเรือ แต่ความเป็นจริงไว้บนดาดฟ้า


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 41719


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com