Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่1

1) นางสาวเดือนได้สมัครเป็นนายหน้าประกันชีวิตที่ส่งงานของบริษัทประกันชีวิต A และนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานบริษัทB โดยนางสาวเดือนได้ส่งงานให้ทั้งสองบริษัทเสมอมา โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ท่านคิดว่าการกระทำของนางสาวเดือนมีความซื่อสัตย์หรือไม่
ก) มี เพราะมิได้กระทำสิ่งใดที่ขัดต่อศีลธรรมเลย
ข) มี เพราะเป็นสิทธิที่จะส่งงานให้บริษัทใดๆ ที่ตนเองมีใบอนุญาต
ค) ไม่มี เพราะไม่ซื่อสัตย์ต่อบริษัทที่ตนส่งงาน
ง) ไม่มี เพราะไม่ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขบริษัทที่ตนเองส่งงาน

2) นายหน้าประกันวินาศภัยจัดการส่งงานให้บริษัทประกันภัยใหม่โดยระบุว่าผู้ขอเอาประกันภัยอัคคีภัยมีอุปกรณ์ป้องกันภัยไหม้ครบถ้วน แต่ความเป็นจริงไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ เพื่อให้บริษัทประกันภัยใหม่ ปรับลดอัตราเบี้ยประกันภัย นายหน้าผู้นี้ผิดจรรยาบรรณข้อที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่
ก) ผิด เพราะช่วยลูกค้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อได้สิทธิประโยชน์อันมิควรได้จากบริษัทประกันภัย
ข) ไม่ผิด เพราะช่วยรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
ค) ผิด เพราะทำให้บริษัทประกันภัยรายเดิมขาดรายได้
ง) ไม่ผิด เพราะบริษัทประกันภัยรายใหม่ได้รายได้เพิ่มขึ้น

3) นายวันได้ทำประกันอัคคีภัย โดยแจ้งว่าบ้านอยู่ที่ซอยรางน้ำ ต่อมาได้รื้อบ้านไปสร้างที่รังสิต จึงปรึกษานายอาทิตย์นายหน้าประกันวินาศภัย นายอาทิตย์ได้บอกให้นายวันยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว การกระทำของนายอาทิตย์ผิดจรรยาบรรณนายหน้าวินาศภัยหรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะเป็นการชี้แจงให้ผู้เอาประกันทราบถึงสิทธิหน้าที่ผู้เอาประกัน
ข) ไม่ผิด เพราะไม่ได้ทำให้ผู้เอาประกันเสียผลประโยชน์
ค) ผิด เพราะชี้แจงสิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยผิด
ง) ผิด เพราะทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์

4) ธนาคารมกรา ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้าวินาศภัย มีนายกุมภาซึ่งมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้จัดการสาขา นายกุมภาได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงให้แนะนำลูกค้าเงินกู้ทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย มีนาซึ่งเป็นบริษัทลูกของธนาคารให้ได้ นายกุมภาไม่อยากทำผิดกฎจรรยาบรรณของการเป็นนายหน้า จึงควรทำอย่างไร
ก) บอกลูกค้า ไปกู้เงินธนาคารอื่นแทน
ข) บอกลูกค้าว่า หากอยากได้เงินกู้กับธนาคาร ต้องทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทมีนาเท่านั้น
ค) บอกลูกค้าว่า ธนาคารมกรา นำเสนอกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ของบริษัทประกันภัยมีนาเพียงแห่งเดียว แต่ลูกค้าหาความคุ้มครองจากบริษัทอื่นมาเปรียบเทียบได้
ง) บอกลูกค้าว่า ในปีแรกนี้ให้ทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยมีนาก่อน ไว้ปีหน้าอาจให้ทำประกันอัคคีภัยบริษัทอื่นได้

5) ก่อนการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ท่านก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องประกันวินาศภัยและการ วิเคราะห์ประกันภัยรูปแบบต่างๆให้เข้าใจ เพื่อที่จะอธิบายให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจได้และถ้าผ่าน การเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยแล้ว ท่านคิดว่า
ก) ความรู้เรื่องประกันวินาศภัยที่ควรมีเท่าเดิม ไม่จำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้น
ข) หมั่นศึกษาถึงแบบการประกันวินาศภัยใหม่ๆ ที่มีขายเพิ่มมากขึ้นในตลาด
ค) หมั่นศึกษาหาความรู้ในเรื่องกฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับนายหน้าประกันวินาศภัย ประเภทการ ประกันวินาศภัย และความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ง) เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการเลื่อนตำแหน่ง

6) นายเมษา เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง โดยศึกษาหา ความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่
ก) ถูกต้อง เพราะนายเมษามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพอสมควรอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มพูนความรู้ก็เป็นเรื่องของนายเมษาเอง
ข) ไม่ถูกต้อง เพราะการต้องหาความรู้เพิ่มเติม อาจทำให้เสียเวลาติดต่อลูกค้า
ค) ถูกต้อง เพราะผู้ซื้อประกันวินาศภัยจะได้รับประโยชน์จากการที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความ รอบรู้ให้คำแนะนำที่ดี
ง) ถูกต้อง เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเพิ่มยอดขายของตนเองให้มากขึ้น

7) นายพฤษภาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง และได้ทราบข่าวจาก แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนส่งงานอยู่นั้นมีฐานะไม่ค่อยมั่นคง เนื่องจากการ ทุจริตภายใน จึงได้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งแก่นายมิถุนาซึ่งเป็นเพื่อนกันและกำลังจะทำประกันวินาศ ภัยกับบริษัทนี้การกระทำของนายพฤษภาผิดจรรยาบรรณและศีลธรรมหรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะนายพฤษภาพูดความจริง
ข) ไม่ผิด เพราะนายพฤษภาพูดไปโดยมิได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียแก่บริษัทประกันวินาศภัยนั้น
ค) ผิด เพราะการนำเรื่องดังกล่าวไปบอกนายมิถุนาเป็นผลทำให้นายมิถุนาไม่ทำประกันกับบริษัท
ง) ผิด เพราะไม่รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8) การกระทำใดต่อไปนี้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอา ประกันภัย
ก) ปกปิดเรื่องผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็ง เพื่อให้บริษัทพิจารณารับประกันสุขภาพ
ข) ปกปิดอายุที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้จ่ายเบี้ยประกันน้อยลง
ค) ปกปิดเรื่องมารดาของผู้เอาประกันภัยเป็นโรคติดต่อ ไม่ให้เพื่อนๆของผู้เอาประกันภัยรู้
ง) ปกปิดผู้รับประโยชน์ เรื่องผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันภัยไว้

9) ทุกครั้งที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยและรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย นายกรกฎซึ่ง เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทประกันวินาศภัย และออก เอกสารแสดงการรับเงินของบริษัทประกันภัยทุกครั้ง ดังนี้ถือว่านายกรกฎปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ ในข้อใด
ก) ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ข) ดำเนินงานที่เป็นมาตรฐาน มีความโปร่งใสพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ค) รักษาความลับของลูกค้าเป็นอย่างดี
ง) พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ

10) . การที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความผูกพันกับองค์กรและเผยแพร่ความดี ภาพลักษณ์ขององค์กร แก่สาธารณชน แสดงว่านายหน้าประกันวินาศภัย
ก) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องความภักดีต่อบริษัทประกันภัย
ข) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ง) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องเปิดเผยข้อมูลจริงของบริษัทสู่สาธารณชน

11) การกระทำข้อใดของนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่ถูกต้อง และผิดจรรยาบรรณ
ก) พยายามชี้ชวนให้คนรู้จักทำประกันวินาศภัย โดยไม่คำนึงถึงความคุ้มครองที่เหมาะสมกับสภาพ การเสี่ยงภัยและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย
ข) อธิบายและชี้แจงผลประโยชน์เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันวินาศภัยในแบบและประเภทที่ไม่ตรงตาม ความต้องการและเจตนาที่ผู้ขอและเอาประกันภัยประสงค์
ค) กรอกข้อความและรายละเอียดแทนผู้ขอเอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัยโดยไม่กรอก ความจริงเกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย
ง) ถูกทุกข้อ

12) นายอังคารเป็นนายหน้าส่งงานให้กับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง ต่อมาได้ชักชวนให้เพื่อนชื่อ นายพุธซึ่งกำลังตกงานเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำมาช่วยขายประกันวินาศภัยให้ตน โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้านายพุธหาลูกค้าได้1ราย ตนจะจ่ายเงินให้ 1,500 บาท การกระทำของนายอังคารถือว่าถูกหรือ ผิดจรรยาบรรณผู้ประกอบอาชีพนายหน้าประกันภัยหรือไม่
ก) ผิด เพราะนายอังคารชักชวนเพื่อนมาขายประกันวินาศภัยโดยไม่รับใบอนุญาตนายหน้าประกัน วินาศภัย
ข) ผิด เพราะนายพุธไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย
ค) ไม่ผิด เพราะนายพุธไม่จำเป็นต้องบอกใครๆ ว่าตนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
ง) ไม่ผิด เพราะผู้เอาประกันภัยตกลงทำประกันวินาศภัยกับนายพุธเอง

13) จากคำกล่าวที่ว่า “นายหน้าที่ดีนั้นควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ให้บริการที่ดีและสม่ำเสมอแก่ ผู้เอาประกันภัย โดยไม่มีความจำเป็นต้องชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยได้ทราบถึงสิทธิ หน้าที่และ ผลประโยชน์ที่ผู้เอาประกันภัยควรจะได้รับ” ท่านคิดว่าคำกล่าวข้างต้นนี้ ถูกต้องหรือไม่
ก) ถูก การบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการเพียงพอและสำหรับนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดี
ข) ถูก เพราะสิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ผู้เอาประกันภัยจะต้องศึกษาให้เข้าใจด้วยตนเอง เท่านั้น ไม่จำเป็นที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องไปชี้แจงให้เข้าใจ
ค) ผิด เพราะการให้คำชี้แจงแก่ผู้เอาประกันภัยให้ทราบถึง สิทธิหน้าที่ และผลประโยชน์ที่ควรจะ ได้รับเป็นการกระทำอีกอย่างหนึ่งที่นายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีควรจะกระทำ
ง) ไม่มีข้อใดถูก

14) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันวินาศภัยกับ บริษัทประกันวินาศภัย ข้อต่อไปนี้ข้อใดนายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุด
ก)ลดค่าบำเหน็จแก่ผู้เอาประกันภัย
ข) ติดตามให้การบริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังเสนอขาย
ค) ปกปิดภัยที่มีความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้บริษัทตกลงทำสัญญากับผู้เอาประกันภัย
ง) ควรปฏิบัติทุกข้อ

15) นายพฤหัสเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน โดยศึกษาหา ความรู้วิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่
ก) ถูกต้อง เพราะนายพฤหัสมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพอสมควรอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มพูนความรู้ก็เป็นเรื่องของนายพฤหัสเอง
ข) ไม่ถูกต้อง เพราะการต้องการหาความรู้เพิ่มเติมอาจทำให้เสียเวลาติดต่อลูกค้า
ค) ถูกต้อง เพราะผู้ซื้อประกันวินาศภัยจะได้รับประโยชน์จากการที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความ รอบรู้ให้ข้อแนะนำที่ดี
ง) ถูกต้อง เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเพิ่มยอดขายตนเองได้มากขึ้น

16) บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งมักเพิ่มจำนวนนายหน้าประกันวินาศภัยเพื่อขยายธุรกิจ โดยไม่มีการอบรม นายหน้าประกันวินาศภัยให้เพิ่มพูนความรู้เพราะเสียค่าใช้จ่ายโดยได้รับผลตอบแทนไม่มากนัก สำหรับท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
ก) เห็นด้วย เพราะการเสียค่าใช้จ่ายในการเพิ่มนายหน้าประกันวินาศภัย คุ้มค่ากว่าการอบรม เพิ่มพูนความรู้
ข) เห็นด้วย เพราะการจัดอบรมสัมมนานายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากการเสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเสียเวลาการขายประกันวินาศภัยอีกด้วย
ค) ไม่เห็นด้วย เพราะหากนายหน้าประกันวินาศภัยมีความรอบรู้แล้ว จะสามารถให้ข้อแนะนำต่อ ผู้ทำประกันวินาศภัย อันมีผลสืบเนื่องถึงชื่อเสียงและการขยายธุรกิจของบริษัทประกันภัยในอนาคต
ง) ไม่เห็นด้วย เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยจะไม่ได้รับวิธีการใหม่ๆ ในการขยายตลาด

17) การกระทำข้อใดต่อไปนี้ถือว่านายหน้าประกันวินาศภัยรักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอา ประกันภัย
ก) ปกปิดเรื่องของผู้เอาประกันภัยเป็นโรคมะเร็ง เพื่อให้บริษัทพิจารณารับทำประกันสุขภาพให้กับผู้ เอาประกันภัย
ข) ปกปิดอายุที่แท้จริงของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้จ่ายเบี้ยประกันวินาศภัยน้อยลง
ค) ปกปิดเรื่องมารดาของผู้เอาประกันภัยเป็นโรคติดต่อไม่ให้เพื่อนๆ ของผู้เอาประกันภัยรู้
ง) ปกปิดผู้รับประโยชน์เรื่องผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันวินาศภัยไว้

18) นายศุกร์เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทราบว่า นายเสาร์เป็นญาติสนิทของนายอาทิตย์ซึ่งเป็นลูกค้า ของตน เมื่อนายศุกร์พบกับนายเสาร์ที่งานเลี้ยงรื่นเริงแห่งหนึ่ง จึงแนะนำตัวและชักชวนให้นายเสาร์ ทำประกันภัยผ่านตน โดยบอกว่านายอาทิตย์ยังเชื่อมั่นทำประกันภัยผ่านตนเลย การกระทำของ นายศุกร์
ก) ผิดจรรยาบรรณ เพราะใช้ข้อมูลที่นายอาทิตย์ไม่ได้อนุญาตไปในการทำธุรกิจของตน
ข) ผิดจรรยาบรรณ เพราะนายศุกร์ไม่ได้พูดความจริง
ค) ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะนายเสาร์กับนายอาทิตย์เป็นญาติสนิทกันจริงๆ
ง) ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่งานรื่นเริงไม่ใช่ที่ทำงาน

19) การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันวินาศภัย มีปัจจัยที่สำคัญอย่างไร
ก)การคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือกรมธรรม์ประกันวินาศภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย
ข) กำหนดรูปแบบเงื่อนไขความคุ้มครอง
ค) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ
ง) ถูกทุกข้อ

20) ข้อความโฆษณาใดผิดจรรยาบรรณ
ก) เราเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย
ข) “เราเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดประกันสุขภาพกลุ่มและ อุบัติเหตุ”
ค) “ติดต่อเราสิค่ะ ถ้าท่านอยากทำประกันรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อใด รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่”
ง) “เราสามารถจัดประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยได้ถึง 30บริษัท”


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 105573


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com