Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่2

1) นายชวดเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนนายแพทย์ฉลูทำประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ และเมื่อนายแพทย์ฉลูตกลงทำประกันภัยดังกล่าว และจ่าย เบี้ยประกันภัยไปแล้วปรากฏว่า นายชวดไม่ได้นำใบคำขอเอาประกันภัยของนายแพทย์ฉลูส่งบริษัท เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อนายแพทย์ฉลูทวงถามกรมธรรม์นายชวดก็บอกว่า บริษัทกำลังดำเนินการอยู่ให้คอยไปอีกระยะหนึ่งก่อน ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านคิดว่า นายชวดทำผิดจรรยาบรรณ หรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะอย่างไรเสีย นายแพทย์ฉลุก็ได้กรมธรรม์อยู่ดีแม้จะช้าไปบ้าง
ข) ผิด เพราะนายชวดไม่มีความขยันในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย
ค) ผิด เพราะนายชวดไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัย
ง) ไม่ผิด เพราะนายแพทย์ฉลูไม่ได้เสียประโยชน์

2) นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้แนะนำให้นายเถาะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1ทั้งๆ ที่ทราบว่ารถยนต์ของนายเถาะพึ่งเสียหายจากการที่เกิดอุบัติเหตุไปเฉี่ยวชนต้นไม้ โดยไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบว่ารถพึ่งเกิดอุบัติเหตุมา ถามว่า นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีหรือไม่
ก) นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่ดี เพราะการแนะนำเช่นนั้น เป็นการไม่ซื่อสัตย์ต่อ บริษัทประกันภัย
ข) นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีที่พยายามช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ค) นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีเพราะพยายามช่วยเหลือนายเถาะและไม่ได้ปกปิด ความจริง
ง) นายขาลเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดีเพราะซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันภัย

3) ในฐานะที่ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ท่านควรจะแนะนำผู้เอาประกันภัยอย่างไร
ก) แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจถึงเงื่อนไขความคุ้มครองที่จะได้รับก่อนลงชื่อในใบคำขอเอา ประกันวินาศภัย
ข) แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยทำประกันอัคคีภัย โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่ามูลค่าบ้านที่แท้จริง เพื่อจะได้ผลประโยชน์สูง หากมีความเสียหายเกิดขึ้น
ค) แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยเข้าใจว่า นายหน้าประกันวินาศภัยเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในการเก็บเบี้ย ประกันวินาศภัย
ง) ถูกทุกข้อ

4) นายมะโรงซึ่งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้รับแจ้งจากลูกค้าของตนว่า เกิดอัคคีภัยที่โรงงาน นายมะโรงควรปฏิบัติอย่างไร ในการช่วยลูกค้าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทผู้รับประกันภัย
ก) หาทางทำให้ลูกค้าได้รับการชำระค่าสินไหมทดแทนให้ได้สูงที่สุด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ
ข) ประสานงานกับบริษัทผู้รับประกันภัยให้ลูกค้าได้รับประกันภัยให้ลูกค้าได้รับการชำระค่าสินไหม ทดแทนที่เป็นธรรมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
ค) ช่วยต่อรองกับลูกค้าไม่ให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่สูงมากนัก เพราะจะมีผลต่อฐานะการเงิน ของบริษัทผู้รับประกันภัย
ง) ให้ลูกค้าทำเรื่องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยตรงกับบริษัทผู้รับประกันภัย เพราะไม่ใช่หน้าที่ของนายหน้าฯ

5) นายมะเส็งเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ซึ่งถือว่าตนมีความรู้ความสามารถกว่าคนอื่น เพราะตนจบ การศึกษาด้านธุรกิจประกันภัยจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ดังนั้น นายมะเส็งจึงไม่สนใจใน การศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพประกันวินาศภัยเพิ่มเติม ดังนี้ท่านคิดว่านายมะเส็งทำถูกหรือไม่
ก) ถูก เพราะนายมะเส็งเป็นผู้มีความสามารถจนไม่จำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม
ข) ถูก เพราะอย่างไรก็ตาม ไม่มีใครเก่งกว่านายมะเส็งอีกแล้ว
ค) ไม่ถูก เพราะความรู้ที่มีอาจลืมเลือนหรือมีเพิ่มขึ้นใหม่ จำเป็นต้องศึกษาอยู่เสมอ
ง) ไม่ถูกต้อง เพราะประกันวินาศภัยของต่างประเทศอาจไม่เหมือนกับในประเทศไทย

6) นายมะเมียเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตน โดยศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่
ก) ถูกต้อง เพราะนายมะเมียมีความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยพอสมควรอยู่แล้ว หากต้องการเพิ่มพูนความรู้ก็เป็นเรื่องของนายมะเมียเอง
ข) ไม่ถูกต้อง เพราะการต้องหาความรู้เพิ่มเติมอาจทำให้เสียเวลาติดต่อลูกค้า
ค) ถูกต้อง เพราะผู้ซื้อประกันวินาศภัยจะได้รับประโยชน์จากการที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความ รอบรู้ให้ข้อแนะนำที่ดี
ง) ถูกต้อง เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยสามารถเพิ่มยอดขายตนเองให้มากขึ้น

7) นายมะแมเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัท เอกประกันวินาศภัย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท ประกันภัยที่มีข่าวว่าฐานะทางการเงินไม่ค่อยดี เมื่อนายมะแมไปเก็บเบี้ยประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ได้สอบถามกับนายมะแมนายมะแมควรจะตอบอย่างไร จึงจะไม่ผิดจรรยาบรรณในข้อความลับอันมิ ควรเปิดเผยของบริษัทประกันภัยมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
ก) ตอบว่าเป็นข่าวลือเชื่อถือได้
ข) ตอบว่าเป็นเพียงข่าวเพราะหน่วยงานของรัฐควบคุมอยู่
ค) ตอบว่าเป็นความจริง แต่บริษัทประกันภัยกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่
ง) ตอบว่า บริษัทประกันภัยคู่แข่งสร้างข่าวเพื่อกลั่นแกล้ง

8) นายวอกเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ชักชวนให้ระกำ เพื่อนของตนทำประกันสุขภาพ และในใบ คำขอเอาประกันสุขภาพ นายระกำกรอกข้อมูลว่ามีบิดาป่วยเป็นโรคร้ายระยะเริ่มต้น นายวอกรู้ดีว่า เพื่อนผู้นี้ดูแลบิดาทุกวันอย่างใกล้ชิด และเห็นว่าเพื่อนๆ ไม่รู้เรื่องการป่วยของบิดานายระกำ จึงเป็น ห่วงเพื่อนคนอื่นๆ ซึ่งรับประทานอาหารร่วมกับนายระกำทุกวัน กลัวว่าเพื่อนอาจมีโอกาสรับเชื้อโรค จากนายระกำ จึงบอกกล่าวแก่เพื่อนๆ การกระทำของนายวอกผิดหรือถูกตามจรรยาบรรณอาชีพ นายหน้าประกันวินาศภัย เพราะอะไร
ก) ผิด เพราะเปิดเผยความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก
ข) ถูก เพราะมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
ค) ผิด เพราะมีพฤติกรรมที่ตั้งใจยั่วยุให้เกิดความรังเกียจเพื่อน
ง) ผิดจรรยาบรรณอาชีพนายหน้าประกันวินาศภัยตามเหตุผลที่กล่าวถึงในข้อ ก และ ข้อ ค รวมกัน

9) ท่านเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยมาแล้ว 4ปีและท่านจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่างไร
ก) สนับสนุนให้มีนายหน้าประกันวินาศภัยมืออาชีพ
ข) ชักจูงให้เพื่อนนายหน้าประกันวินาศภัยออกแนะนำความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ให้นักเรียนตาม โรงเรียน
ค) รณรงค์ร่วมกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคในการให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับจากการทำ ประกันภัย
ง) ถูกทุกข้อ

10) การที่นายหน้าประกันวินาศภัยมีความภักดีต่อบริษัทประกันภัยที่ส่งงาน จะมีผลดีต่อลูกค้าอย่างไร
ก) ลูกค้าจะได้เบี้ยประกันภัยที่ถูกลง
ข) ลูกค้าจะได้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะกับความเสี่ยงภัย
ค) ลูกค้าจะได้บริการที่ดี มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ทั้งจากบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัยที่เป็นมืออาชีพ
ง) ลูกค้าจะได้เพื่อนที่ซื่อสัตย์

11) นางหนึ่งและนางสาวสองเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท โทประกันภัย จำกัด เรื่องปรากฏ ว่า นายสามได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับนางหนึ่งไม่มาให้บริการนายสาม ไม่ว่าจะเป็นการบริการ ในการรับชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไป หรือการบริการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จนกระทั่ง นางสาวสองได้พบกับนายสามและได้บริการนายสามแทนนางหนึ่งเป็นอย่างดี ซึ่งนายสามเห็นว่า นางสาวสองเป็นคนดีและให้บริการตนมานาน จึงคิดตอบแทนนางสาวสอง โดยการทำประกัน อัคคีภัยกับนางสาวสองอีกกรมธรรม์หนึ่ง และนางสาวสองก็รับทำประกันภัยให้ ดังนี้การกระทำ ของนางสาวสองถือว่าผิดจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมอาชีพหรือไม่
ก) ผิด เพราะนางสาวสองได้ทำประโยชน์จากลูกค้าของนายหน้าประกันวินาศภัยคนอื่น
ข) ผิด เพราะนางสาวสองแย่งลูกค้า ของนางหนึ่ง ซึ่งทำงานอยู่บริษัทประกันภัยเดียวกัน
ค) ไม่ผิด เพราะนายสามขอทำประกันภัยกับนางสาวสองเอง
ง) ไม่ผิด เพราะการกระทำทั้งหมดของนางสาวสองมิได้เป็นการแย่งลูกค้า

12) นายหน้าประกันภัยวินาศภัยต้องประกอบธุรกิจด้วยมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่สนับสนุนการกระทำ อันเป็นความผิดตามกฎหมาย ผิดศีลธรรมและผิดจรรยาบรรณใดๆ ท่านคิดว่าความหมายในข้อใด เป็นความหมายที่ถูกต้อง
ก) นายหน้าต้องซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย โดยต้องไม่เปิดเผยข้อมูลอื่นใดของผู้เอาประกันภัย นอกจากที่ปรากฏในใบคำขอเอาประกันภัยให้บริษัทประกันภัยทราบ
ข)นายหน้าต้องซื่อสัตย์ต่อบริษัทประกันภัย โดยต้องยึดถือประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นอันดับ แรก
ค) นายหน้าต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกันภัย และไม่เปิดเผยข้อมูลของ บริษัทประกันภัย
ง) นายหน้าต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องสุจริต และทำตัวเสมือนคนกลางที่ไม่เอาใจไปเข้าข้างลูกค้า หรือบริษัทประกันภัย

13) นายหน้าประกันวินาศภัยจะต้องมีจรรยาบรรณในการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท ประกันวินาศภัย ข้อต่อไปนี้ข้อใดนายหน้าประกันวินาศภัยควรปฏิบัติมากที่สุด
ก) ลดค่าบำเหน็จแก่ผู้เอาประกันภัย
ข) ติดตามให้การบริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่างสม่ำเสมอทั้งก่อนและหลังเสนอขาย เท่านั้น ไม่จำเป็นที่นายหน้าประกันวินาศภัยต้องไปชี้แจงให้เข้าใจ
ค) ปกปิดภัยที่มีความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย เพื่อให้บริษัทตกลงทำสัญญากับผู้เอาประกันภัย
ง) ควรปฏิบัติทุกข้อ

14) ปัญหาที่นายหน้าประกันวินาศภัยไม่มาเก็บเบี้ยประกันภัย และให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ทราบถึงผลเสียนั้น ท่านมีความเห็นว่า
ก) นายหน้าควรแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าว่า การมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นเพียงการ ให้บริการถ้านายหน้าไม่มาเก็บเบี้ยประกันภัยตามกำหนด เป็นหน้าที่ชองผู้เอาประกันภัยต้องส่งเบี้ย ประกันภัยให้ถึงบริษัท
ข) เป็นหน้าที่ของนายหน้าที่ดีต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากไปเก็บเบี้ยประกันภัยไม่ตรงตามกำหนด
ค) เป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณในข้อที่ไม่ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็น สำคัญ
ง) ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ค

15) ทำไมนายหน้าประกันวินาศภัยจึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ก) เพื่อไม่ให้ผิดจรรยาบรรณ หน้าที่และความรับผิดชอบของนายหน้าประกันวินาศภัย
ข) เพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยตกลงทำประกันวินาศภัยกับตน
ค) เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับความก้าวหน้าของธุรกิจที่พัฒนา
ง) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถขายประกันวินาศภัยได้

16) นายสี่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความรู้ด้านการประกันภัยรถยนต์เป็นอย่างมาก วันหนึ่งลูกค้า ของนายสี่ต้องการทำประกันเรือยอชท์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ จึงมาปรึกษานายสี่นายสี่ไม่มีความรู้เรื่อง การทำประกันภัยเรือยอชท์เท่าที่ควร ควรทำอย่างไร
ก) บอกลูกค้าว่า ไม่จำเป็นต้องทำประกันภัยเรือยอชท์
ข) ปรึกษาผู้มีความรู้ด้านการทำประกันเรือยอชท์ แล้วร่วมกันจัดหาความคุ้มครองที่เหมาะสมให้ลูกค้า
ค) ติดต่อบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้า แล้วบอกให้ทำประกันภัยเรือ ยอชท์ให้ด้วย
ง) บอกลูกค้าว่า เช่นเดียวกับรถยนต์ ทำประกันชั้น3 ก็เพียงพอแล้ว

17) นายห้าเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ส่งงานให้บริษัทประกันวินาศภัยที่ตนเป็นนายหน้าประกัน วินาศภัยมีปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นการชั่วคราว และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ ประกันภัยกำลังเร่งรัดให้ปรับปรุงแก้ไขในฐานะการเงิน นายห้าทราบว่านายหก เพื่อนของตนกำลังจะทำประกันวินาศภัยกับบริษัทประกันวินาศภัยนี้จึงรีบแจ้งให้ทราบ การกระทำ ของนายห้าผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ข) ไม่ผิด เพราะเป็นนายหน้าฯ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้เอาประกันภัย
ค) ผิด เพราะนายห้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทประกันภัยที่ตนสังกัด
ง) ผิด เพราะข้อมูลดังกล่าวควรต้องถือเป็นความลับอันมิควรเปิดเผยของบริษัทประกันภัย

18) นายเจ็ดเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยส่งงานให้บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง ได้ชักชวนให้นายแปดซึ่ง เป็นเพื่อนทำประกันสุขภาพ ต่อมานายแปดป่วยเป็นวัณโรคติดต่อ ก็ได้นำเรื่องที่นายแปดป่วยไป เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก การกระทำของนายเจ็ดผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัยหรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะนายแปดเป็นโรคติดต่อที่สามารถรักษาให้หายได้
ข) ผิด เพราะเปิดเผยความลับของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก
ค) ไม่ผิด เพราะนายเจ็ดพูดความจริง
ง) ผิด เพราะทำให้สังคมรังเกียจนายแปด

19) การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนายหน้าประกันวินาศภัย มีปัจจัยสำคัญอย่างไร
ก) การคัดเลือกผลิตภัณฑ์หรือกรมธรรม์ประกันวินาศภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย
ข) กำหนดรูปแบบเงื่อนไขความคุ้มครอง
ค) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วทันใจ
ง) ถูกทุกข้อ

20) การที่นายหน้าประกันภัยมีความผูกพันกับองค์กร และเผยแพร่ความดี ภาพลักษณ์ขององค์กรแก่ สาธารณชนแสดงว่านายหน้าประกันวินาศภัย
ก) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องความภักดีต่อบริษัทประกันภัย
ข) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
ง) เป็นผู้มีจรรยาบรรณในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลจริงของบริษัทสู่สาธารณชน


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 34348


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com