Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 

 

 

 

 

 

.. แบบทดสอบความรู้นายหน้าประกันวินาศภัย

 

          

วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่3

1) นายA เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและได้เก็บเบี้ยประกันภัยและได้เก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา ประกันภัยส่งให้บริษัททุกครั้งไม่บกพร่อง มีอยู่ครั้งหนึ่ง มารดาของนายA เกิดเจ็บป่วยและเข้า รักษาตัวในโรงพยาบาล นายA จึงได้นำเงินเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัยที่ชำระมาจ่ายค่า รักษาฯมารดาของตน แต่นายA ก็ได้นำเงินมาคืนให้กับบริษัทครบถ้วน และได้บอกผู้เอาประกันภัย ให้ทราบเรื่องดังกล่าวในภายหลัง กำรกระทำของนายA ถูกหรือผิดจรรยาบรรณของนายหน้าประกัน วินาศภัย
ก) ถูก เพราะนายA ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีความกตัญญูต่อมารดา
ข) ถูก เพราะนายA เป็นคนมีความรับผิดชอบโดยได้นำเงินมาจ่ายคืนให้บริษัทครบถ้วน และได้บอกเรื่องดังกล่าวให้ผู้เอาประกันภัยทราบภายหลัง
ค) ผิด เพราะนายA เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัยและบริษัท
ง) ผิด เพราะนายA แจ้งให้ผู้เอาประกันภัย แต่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบ

2) นายA และนายB เป็นเพื่อนรักกันมากและเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีผลงานโดดเด่นมาก แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันตกต่ำทำให้การขายประกันวินาศภัยมีอุปสรรค จึงตกลงกันว่า ถ้าผลงานของใครต่ำกว่าเป้าหมาย อีกคนหนึ่งจะยกผลงานให้เพื่อจะได้รักษาชื่อเสียงนายหน้า ดีเด่นไว้อย่างต่อเนื่อง การทำงานของทั้งคู่เหมาะสมหรือไม่
ก) ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ดีต่อกันสมควรนำมาเป็นแบบอย่าง
ข) ทั้งคู่เป็นเพื่อนร่วมอาชีพที่ดีต่อกัน แต่ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่าง
ค) ทั้งคู่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ดี สมควรนำมาเป็นแบบอย่าง
ง) ทั้งคู่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่ดี ไม่สมควรนำมาเป็นแบบอย่าง

3) นายA เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย มีความเชื่อว่า การเป็นนายหน้าฯ ที่ดีต้องมีทักษะในการ สื่อสารด้วย จึงได้ชักชวนเพื่อนร่วมอาชีพไปสมัครอบรมหลักสูตรการสื่อสาร แต่เพื่อนไม่เห็นด้วย นายA จึงไปเรียนโดยลำพังจนจบหลักสูตร จงพิจารณาว่า ข้อความข้อใดถูกต้องที่สุด
ก) เพื่อนของนายA ตัดสินใจดีแล้ว เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยควรสนใจวิชาการประกันภัย และรายละเอียดต่างๆ ในกรมธรรม์มากกว่า
ข) นายA อาจไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพ เพราะไม่สนใจศึกษาหาความรู้เฉพาะประกันวินาศภัย
ค) นายA มีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์และ ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากความรู้ด้านประกันวินาศภัยด้วย
ง) นายA มีความคิดถูกต้อง เพราะการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องสนใจในเรื่องเทคนิคการขาย

4) นายA และนายB เป็นเพื่อนรักร่วมเรียนหนังสือมาด้วยกัน และต่อมาเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทำงานคนละจังหวัดต่อมา นายA ทราบว่านายB ไปเรียนวิชาดาราศาสตร์เพิ่มเติม เมื่อพบกัน นาย A จึงตำหนินายB ที่ไปเสียเวลาเรียนเป็นเดือน ทำให้เสียเวลาทำมาหากิน มิหนำซ้ำ ความรู้ที่ได้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อใดถูกต้อง
ก) การกระทำของนายB นั้นสมควร เพราะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ข) การกระทำของนายB นั้นไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะเป็นสิทธิของนายB ที่จะไปเรียนหรือทำอะไร ก็ได้ตราบใดที่ไม่ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียผลประโยชน์
ค) การกระทำของนายB นั้นไม่สมควรเอาเยี่ยงอย่าง เพราะเสียเวลาทำมาหากิน ซึ่งขัดกับ จรรยาบรรณนายหน้าฯ
ง) การกระทำของนายB นั้นไม่ถูกต้อง เพราะนอกจากทำให้ไม่มีเวลาในกำรบริการลูกค้าแล้ว หลักสูตรที่เรียนก็ไม่ตรงกับความต้องการของนายหน้าฯ ที่เน้นเรื่องการขายประกันวินาศภัย

5) นายA เป็นผู้บริหารบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง และเป็นคนที่มีความรู้ทางโหราศาสตร์เป็นอย่างดี จึงแนะนำลูกทีมให้เรียนเพิ่มเติมทางโหราศาสตร์เพราะสามารถนำไปใช้เพิ่มยอดขายได้นายB ลูกทีมจึงไปเรียนโหราศาสตร์ตามที่แนะนำ ดังนั้น นายB ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ นายหน้าฯ ข้อใด
ก) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพเพิ่มเติมอยู่เสมอ
ข) ให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
ค) มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมอาชีพ
ง) ไม่มีข้อใดถูก เพราะไม่เข้าหลักจรรยาบรรณใดๆ

6) นายC เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถที่มีมาตรฐานสูง และเป็นตัวแทน จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ของแท้และมีคุณภาพ นายC มักแนะนำให้ลูกค้าผู้เอาประกันภัยให้นำรถเข้า ซ่อมในอู่ของตนเอง พฤติกรรมของนายC ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเข้าข่ายข้อใด
ก) เห็นประโยชน์และแนะนำประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้า
ข) ดูแลบริการลูกค้าอย่างดี ตั้งแต่การรับประกันภัย และเรื่องสินไหมทดแทน
ค) เต็มใจ ใส่ใจลูกค้าให้ได้บริการที่ดีที่สุด
ง) พฤติกรรมที่อาจขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์โดยตรง และ/หรือที่จะส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของลูกค้า

7) น.ส.D มีโรคความดันโลหิตสูง ได้สอบถามนายหน้าฯ ว่าจะต้องแจ้งในใบคำขอเอาประกันสุขภาพ หรือไม่นายหน้าฯ บอกว่าไม่ต้องแจ้ง เพราะอาจทำให้บริษัทไม่รับทำประกันภัย นายหน้าฯ นี้ทำ ผิดจรรยาบรรณข้อใด
ก) ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย
ข) ช่วยปกปิดข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และไม่รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ค) ให้บริการที่ดี และรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย
ง) รักษาความลับอันมิควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

8) นายX เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ได้ชักชวนให้นายY ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท2 โดยนายY ได้ชำระเบี้ยประภัยเป็นที่เรียบร้อย ต่อมานายX นำกรมธรรม์กระกันภัยรถยนต์ประเภท1 มาให้และ แจ้งว่าประเภท1 คุ้มครองมากกว่าและขอเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่ม นายX ทำถูกต้องตามหลัก จรรยาบรรณหรือไม่
ก) ถูกต้อง เพราะนายX หวังดีต่อนายY ที่จะให้ได้ความคุ้มครองที่ดีกว่า
ข) ไม่ถูกต้อง เพราะนายX มีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย
ค) ถูกต้อง เพราะนายX ได้แจ้งถึงความคุ้มครองที่นายY จะได้รับจากประกันภัยรถยนต์ประเภท1
ง) ไม่ถูกต้อง เพราะนายX มีเก็บเบี้ยประกันภัยอีก

9) นายA เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่เก่งและมีความสามารถในการขาย นายA ฝึกผู้ช่วยใหม่2-3 คนให้มีความรู้อย่างดี มีมาตรฐานสามารถชักชวนลูกค้าได้เพื่อจะขยายงานและรับงานใหม่ๆ แทน การกระทำของนายA ถูกจรรยาบรรณไหม
ก) ผิดจรรยาบรรณ เพราะนายหน้าประกันวินาศภัยต้องไม่มอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทนตน
ข) ผิดจรรยาบรรณ เพราะผู้ช่วยของนายA ต้องผ่านการรับรองคุณภาพและมีความรู้ที่ถูกต้องก่อน
ค) ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะคนที่นายA ฝึกมีคุณภาพ
ง) ไม่ผิดจรรยาบรรณ เพราะบริษัทประกันภัยพิจารณารับงานที่ส่งในชื่อของนายA เท่านั้น

10) นายA เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ขายประกันภัยรถยนต์ประเภท1 ให้นางB ต่อมานางB ประสบปัญหาทางด้านการเงิน จึงไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ได้ตรงตามกำหนด ที่นัดหมาย นายA ทวงถามหลายครั้งจนเบื่อ จึงบ่นเรื่องนี้ให้ภรรยาฟัง การกระทำของนายA ผิด จรรยาบรรณนายหน้าฯ หรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะการผิดนัดของผู้เอาประกันภัยเป็นเรื่องธรรมดา
ข) ไม่ผิด เพราะการกล่าวเช่นนั้นไม่ได้ทำให้นางB เสียหาย
ค) ผิด เพราะเปิดเผยความลับอันไม่สมควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก
ง) ผิด เพราะเป็นการให้ร้ายผู้เอาประกันภัย

11) นายดินเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ขายประกันสุขภาพให้นายนำ หลังจากทำประกันภัยไปได้10เดือน นายนำพบว่าตนเองเป็นโรคติดต่อร้ายแรง จึงปรึกษานายดินว่าสามารถต่อสัญญาในปีต่อไป ได้หรือไม่นายดินไม่แน่ใจจึงไปปรึกษาอาจารย์ผู้เคยสอนกฎหมายให้นายดินและนายนำมาก่อน และอาจารย์ผู้นี้รักนายนำมาก การกระทำของนายดินผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่
ก) ผิด เพราะการกระทำของนายดิน ทำให้นายนำถูกผู้อื่นรังเกียจ
ข) ผิด เพราะนายดินไม่รักษาความลับอันไม่ควรเปิดเผยของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลภายนอก
ค) ไม่ผิด เพราะนายดินไม่ได้เล่าเรื่องให้คนภายนอกฟัง เพียงแค่ปรึกษากับอาจารย์ของตนคนเดียว
ง) ไม่ผิด เพราะนายดินเปิดเผยความจริงของผู้เอาประกันภัย

12) นายลมเป็นเพื่อนสนิทของนายไฟ ซึ่งมีงานอดิเรกคือการไต่เขา นายลมได้ชักชวนนายไฟเอาประกัน อุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต ทั้งที่ตนเองทราบว่าประกันอุบัติเหตุมีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองการ เสียชีวิตขณะไต่เขา เว้นแต่จะซื้อภัยเพิ่ม นายลมไม่ได้ให้คำแนะนำลูกค้าให้เข้าใจในข้อยกเว้น ดังกล่าวและการคุ้มครองภัยเพิ่ม การกระทำของนายลมผิดจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย หรือไม่
ก) ผิด เพราะเป็นการเสนอขายนอกเหนือเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์
ข) ไม่ผิด เพราะผู้เอาประกันภัยควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดด้วยตนเอง
ค) ไม่ผิด เพราะไม่ต้องการให้ผู้เอาประกันภัยเสียเงินเพิ่มเติม
ง) ไม่ผิด เพราะผู้เอาประกันภัยอาจเสียชีวิตจากอุบัติเหตุกรณีอื่น ซึ่งก็ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้ว

13) ในการต่ออายุกรมธรรม์ประกันวินาศภัย ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากกรมธรรม์เดิม สิ่งที่นายหน้า ประกันฯ ต้องทำ คือ
ก) ชี้แจงรายละเอียดของความเสี่ยง ทุนประกันภัย ข้อยกเว้นที่เปลี่ยนแปลง ราคา รวมถึงสิทธิประโยชน์
ข) ชี้แจงให้ผู้เอาประกันภัยอ่านรายละเอียด มิฉะนั้นจะมีผลต่อการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
ค) กรมธรรม์ประกันภัยจะถูกส่งและระบุรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการ
ง) นายหน้าฯจะเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรายละเอียดของความเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เอาประกันภัย

14) นางสาวฝนเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องการเสนอขายประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยระยะเวลาเอา ประกันภัย 5ปีซึ่งเสียเบี้ยประกันภัยถูกกว่าให้กับนายฟ้า แต่นายฟ้าทำประกันภัยบ้านหลังนี้กับ บริษัทอื่นมาแล้ว 6เดือน น.ส.ฝน จึงแนะนำให้ยกเลิกกรมธรรม์เดิม จะได้เบี้ยประกันภัยคืนส่วนหนึ่ง แล้วมาทำประกันภัยกับตน น.ส.ฝน ทำถูกต้องตามจรรยาบรรณไหม
ก) ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการแย่งงานบริษัทอื่น
ข) ไม่ถูกต้อง เพราะผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์จากการยกเลิกและรับเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์เดิม
ค) ถูกต้อง เพราะน.ส.ฝน มีความซื่อสัตย์ต่อบริษัทที่ส่งงานให้
ง) ถูกต้อง เพราะลูกค้าจะได้รับการบริการที่เสียเบี้ยประกันภัยใหม่ที่ถูกกว่า

15) น.ส.สวย เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยได้ชักชวนนายหนุ่มทำประกันอัคคีภัยสำเร็จรูปที่ออกใหม่(Packaged Policy) นายหนุ่มตกลงทำและกรอกรายละเอียดลงชื่อในใบคำขอเอาประกันภัย เมื่อ สวยนำใบคำขอฯ และเบี้ยประกันภัยมาส่งบริษัท ปรากฏว่าบริษัทได้ออกแบบการประกันอัคคีภัย แบบใหม่ซึ่งคุ้มครองตรงความต้องการแต่มากกว่าและดีกว่าสวย จึงกลับไปหานายหนุ่มว่าสามารถ เปลี่ยนแบบกรมธรรม์เป็นแบบใหม่ได้การกระทำของสวยผิดจรรยาบรรณหรือไม่
ก) ผิด เพราะเป็นการยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพื่อซื้อใหม่
ข) ผิด เพราะจุดประสงค์ของนายหนุ่มต้องการซื้อกรมธรรม์แบบเดิม
ค) ไม่ผิด เพราะนายหน้าสามารถยกเลิกกรมธรรม์เก่าเพื่อซื้อใหม่ โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่เสีย ผลประโยชน์
ง) ไม่ผิด เพราะกรมธรรม์ของนายหนุ่มยังไม่ออก ไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกกรมธรรมเก่าเพื่อมาซื้อใหม่

16) นายอิฐเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ขยัน สามารถชักชวนคนทำประกันภัยได้จำนวนมาก นายอิฐ ยังขยันหาความรู้และเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันวินาศภัยอยู่เสมอ และนำความรู้นี้มาเล่าให้ผู้เอา ประกันภัยและบุคคลอื่นทราบด้วย นายอิฐเป็นนายหน้าฯ ที่ดีหรือไม่
ก) ไม่ดีควรใช้เวลาในการบริการผู้เอาประกันภัยดีกว่า
ข) ดี ที่ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ สมควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่าง
ค) ดี รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมให้แก่ตนเอง
ง) ถูกทั้งข้อ ข และ ค

17) ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารของธุรกิจประกันภัยมีปริมาณมากและทันต่อสถานการณ์ ทุกคนสามารถรับรู้ได้ถึงสภาพธุรกิจของบริษัทประกันภัยได้จากสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และ อินเตอร์เน็ต นายหน้าประกันวินาศภัยจึงได้ข้อมูลในการหาประกันภัยด้วยการเปรียบเทียบฐานะการเงิน รายได้ของบริษัทที่ตนส่งงานกับบริษัทอื่น โดยให้ลูกค้าสำคัญผิดในฐานะการเงินของบริษัทอื่นที่แย่กว่า ท่านเห็นว่าการใช้ข้อมูลข่าวสารของนายหน้าฯ ดังกล่าวถูกต้องหรือไม่อย่างไร
ก) ถูกต้อง เพราะเป็นความสามารถของนายหน้าฯ ที่รู้จักใช้ข้อมูลให้เห็นประโยชน์
ข) ถูกต้อง เพราะในการแข่งขันจำเป็นต้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าเพื่อการตัดสินใจ
ค) ถูกต้อง เพราะข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เป็นข้อมูลเปิดเผย ใครๆ ก็สามารถนำไปใช้ได้
ง) ผิดทุกข้อ

18) นางบุญ และ น.ส.มีเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ปรากฏว่านายกรรม ได้ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับนางบุญ แต่นางบุญไม่ได้ให้บริการ ไม่ว่าการรับชำระเบี้ยประกันภัยหรือการบริการด้านการ เรียกร้องค่าสินไหม จนกระทั่ง น.ส.มีได้พบกับ นายกรรม และได้บริการนายกรรมแทนนางบุญ เป็นอย่างดี นายกรรมเห็นว่า น.ส.มี เป็นนายหน้าฯ ที่ดี จึงทำประกันอัคคีภัยกับ น.ส.มี อีกกรมธรรม์หนึ่ง ซึ่ง น.ส.มีก็รับทำประกันภัยให้น.ส.มี ทำผิดจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมอาชีพหรือไม่
ก) ผิด เพราะ น.ส.มี ได้ประโยชน์จากลูกค้าของนายหน้าคนอื่น
ข) ผิด เพราะ น.ส.มี แย่งลูกค้าของนางบุญ ซึ่งทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน
ค) ไม่ผิด เพราะนายกรรม ขอทำประกันภัยกับ น.ส. มีเอง
ง) ไม่ผิด เพราะการกระทำทั้งหมดของ น.ส.มี มิได้เป็นการแย่งลูกค้า

19) นายจอห์นนี่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่ชอบดื่มเหล้าครั้งละมากๆ เป็นประจำ แต่นายจอห์นนี่ก็ไม่เคยก่อความเสียหายใดๆ แก่ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งยังคงให้บริการที่ดีแก่ผู้เอาประกันอย่าง สม่ำเสมอ การกระทำของนายจอห์นนี่ผิดจรรยาบรรณหรือไม่
ก) ไม่ผิด เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายจอห์นนี่และสามารถควบคุมการบริการที่ดี
ข) ไม่ผิด เพราะนายจอห์นนี่ไม่ได้ก่อความเสียหายใดๆ แก่ผู้เอาประกันภัย
ค) ผิด เพราะว่านายจอห์นนี่ไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
ง) ผิด เพราะว่านายจอห์นนี่มีค่าใช้จ่ายสูง อาจสร้างปัญหาการเงินได้

20) ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย
ก) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เอาประกันภัย บริษัทและเพื่อนร่วมอาชีพ
ข) ไม่กล่าวให้ร้ายทับถมนายหน้าประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันภัย
ค) แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยสละกรมธรรม์เดิม เพื่อทำสัญญาใหม่
ง) หมั่นศึกษาหาความรู้ในวิชาชีพอยู่เสมอ


ชื่อของผู้เข้าสอบ

 

หัวข้อวิชาสอบ

 

 

Written by ชยุต เจริญทวีภากูล on : 2016-09-05 read : 30439


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com