Tags : ศรีกรุงโบรคเกอร์, ประกันภัยรถยนต์ประกันภัย 2 plus, 3+
Member Login
ลืมรหัสผ่าน?
 
 
 


 

 

 

 

ติวสอบบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย

 

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

สถานที่สอบ

สนง.คปภ.
ถ.รัชดาภิเษก

(ตรงข้ามศาลอาญา)
แผนที่

สนง.คปภ.
เขต 1

(วิภาวดี)
แผนที่

สนง.คปภ.ภาค 1 เชียงใหม่ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 3 นครสวรรค์ แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 4 อุดรธานี แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 6 นครราชสีมา แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 10 นครปฐม แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 11 สุราษฎร์ธานี แผนที่
สนง.คปภ.ภาค 12 สงขลา แผนที่

วันรับสมัคร/สอบ

สมัครวันที่ 1-10     สอบวันที่ 11-20
สมัครวันที่ 11-20   สอบวันที่ 21-30
สมัครวันที่ 21-30   สอบวันที่ 1-10

สมัครวันที่ 1-10   สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สมัครวันที่ 11-20 สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์
สมัครวันที่ 21-30 สอบวันจันทร์/พุธ/ศุกร์

จำนวน(รอบละ)

20

40

10

เวลาสอบ
(วันละ 2 รอบ)

สอบนายหน้าประกันวินาศภัย
รอบเช้า 9.00 - 12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

หมายเหตุ
1) ผู้สมัครสอบกับคปภ.ต้องติดต่อเพื่อลงทะเบียนรับ user/password ณ สถานที่สมัครสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 10 นาที
2) เมื่อกำหนดเวลาสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
3) แต่งกายสุภาพ
4) ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ 
5) สนง.คปภ. มีที่จอดรถจำกัดไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี่


การชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 
• กรุณายืนยันการสำรองที่นั่งโดยชำระค่าเนียมสมัครสอบรายละ 200 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันเดียวกับที่สมัครสอบ มิฉะนั้นสิทธิการสำรองที่นั่งของท่านจะถูกยกเลิกในวันถัดไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่น 
• ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง (200 บาท) 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น (ตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันภัย ฉบับลงวันที่ 18 ธันวาคม
2551)

 

การขอรับใบอนุญาต 
เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบด้วย

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) หรือรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมไฟล์รูปภาพขนาด 2 cm x 2.5 cm (300x300 DPI) สกุลไฟล์เป็น (.JPG)
  4. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

1.ดาวน์โหลดเอกสาร

   
           ใบสมัครสอบบัตรนายหน้า

   

         เกณฑ์ในการสอบนายหน้าวินาศภัย

   
        ขั้นตอนการรับ/ต่อ ใบอนุญาตนายหน้า2.ทำแบบทดสอบออนไลน์

หัวข้อวิชาทำแบบทดสอบ

1.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่1

2.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่2

3.วิชาจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ชุดที่3

4.วิชาความรู้ทั่วไป

5.วิชาหลักการประกันภัย

6.วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่1

7.วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่2

8.วิชาพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 ( แก้ไข พ.ศ.2551 )

9.วิชาประกันภัยทางทะเล ชุดที่1

10.วิชาประกันภัยทางทะเล ชุดที่2


   

 


 

 

 

 

เว็บไซต์นี้จัดทำโดยนายหน้าฯ ประกันวินาศภัย ของ บ. ศรีกรุงโบรคเกอร์ จก.(ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัทฯ สงวนสิทธิเฉพาะทีมงานเท่านั้น)
ที่อยู่ เลขที่ 2 ซ.เอกชัย 83/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150
ติดต่อ คุณชยุต เจริญทวีภากูล โทรศัพท์ 085-4389159 อีเมลล์ : chayutctk@gmail.com